ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2021

Академик  цIэрыIуэм и  цIэр фIащащ

2021-04-15

  • Мы махуэхэм дэнэкIи щагъэлъапIэ цIыхур хьэршым зэрылъатэрэ илъэс 60 зэрырикъур. Ди республикэми къыщызэрагъэпэщащ абы ехьэлIа гуфIэгъуэ зэхыхьэ куэд.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Мы тхылъыр  зэрыщыту щIэфэжагъуэхьыр сатыр къэс жиIэр пэжщи  аращ…»

2021-04-15

  • Налшык къалэ дэт Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ дунейм къыщытехьащ Хамар-Дабанов Е. и тхылъыр. Адыгэ тхыдэмрэ лъэпкъ щэнхабзэмрэ ятеухуауэ иужьрей лъэхъэнэхэм дызыщымыгъуазэ лэжьыгъэ куэд дунейм къытохьэ зи цIэ къитIуа Котляров зэщхьэгъусэхэм я фIыгъэкIэ. БлэкIам дызэрыхуеплъэкI, ар къызэрытщыхъу щIыкIэр лъэныкъуэ куэдкIэ щыз зыщIыж а къыдэкIыгъэхэм я мыхьэнэр ин ещI дэтхэнэри архив лъапIэныгъэу зэрыщытым, лъэпкъ щIэныгъэм и хэкIыпIэ зэрыхъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

2021-04-15

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Убых фIэщыгъэхэр

2021-04-15

  • Анэкъуэпсы  (Анакопсы)
  • Хы ФIыцIэр зи кIуапIэ Ашэ и жапIэм и кIыхьагъкIэ дыкъыщеплъмэ, икухэм деж къыщыхэлъадэ псы бгъунжхэм ящыщ зым зэреджэм и къэхъукIэм ехьэлIауэ еплъыкIэ зыбжанэ щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НэкIуIупхъуэ зыIулъ цIыхуитI

2021-04-15

  • Пщыбий СулътIан
  • Iуэтэж
  • Алексей штатым хэмыту МВД-м щылажьэрт, абы къыдэкIуэуи ведомствэм щIэмыт IуэхущIапIэм зэгурыIуэныгъэ ирищIылIауэ хъумакIуэу чэзууэ (махуищым зэ) щыIэт. МВД-м и школ нэхъыщхьэр дыщэ медалкIэ къиухыу, къыщыхъуа, щапIа Налмэс къалэм абы къызэригъэзэжрэ куэд щIатэкъым. И анэшхуэ Марие Ивановнэрэ (зэреджэр Быбэт) езымрэ пэшитI хъу фэтэрым щыпсэурт. Абы и балконым утету зуплъыхьыну сыт и уасэт! Мыжыжьэу, уэрамышхуэм адэкIэ, щежэх Бешто псышхуэр, псы Iуфэ лъэныкъуитIым Iут пхъэхуей баринэхэр, мафIэгур щызекIуэ гъущI гъуэгур… Бешто псышхуэм гъущI лъэмыжи телът, лъэсхэри машинэхэри щызекIуэ хъууэ. ЛъэсырыкIуэ гъуэгур шынагъуэншэу щытын папщIэ лъэныкъуитIми мывэ щхьэгуэ Iуагъэуват. Псом хуэмыдэжу гур дахьэхырт уэрамышхуэм тет жыгхэмрэ мэ гуакIуэ къызыпих удз гъэгъа дахэхэмрэ. Жыгхэм бзэрэбзэжу, уэрэд кърашу, къуалэбзухэр тест. Уэрам нэхъыщхьэм троллейбус щызекIуэрт, унэм и ижьырабгъумкIэ стадионышхуэ къыщытт. Уэрамышхуэм куэду цIыху щызекIуэрт. Жыжьэу уплъэмэ, уэс зытелъ къуршхэри хуиту плъагъурт. ЖыпIэнуракъэ, жэнэт щIыпIэт!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха