ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Трам и къуэ Къэрабэ

2021-04-03

 • Къэрабэхэ зэшибл хъурт. КъызэдекIуалIэу зэщIыгъуу зэдэшхэну зы жэщ-зы махуэ къахуихуэртэкъым. Я адэ-анэм гукъанэшхуэ къыщыхуащIым, зэгурыIуэхэри, махуэ гуэрым зэкъуэшиблри зэдэшхащ. «Мыр дэзыгъэлъэгъуа Алыхьым къурмэн дыхухъу», — жаIэри гуфIахэщ. Жылэр зэхуашэсри Iэнэ кърахьэжьащ, тхьэлъэIушхуи ящIыжащ.

 • Зыкъомрэ зэхэсауэ зэбгрокIыжхэри, унагъуэр мэгъуэлъыж. Ауэрэ нэху мэщ. Пщэдджыжь хъуа щхьэкIэ, мобыхэм я бжэр къыIуахыртэкъым. Шэджагъуэр къос, пщыхьэщхьэри къоблагъэ, ауэ я унэбжэр зэрыгъэбыдащ.
 • «Мыбыхэм зыгуэр къащыщIауэ къыщIэмыукI», — жаIэу, бжэр Iуатхърэ щIыхьэмэ, ялъагъур сыт? Адэ-анэр лIауэ щIэлъщ. Я къуэ нэхъыжьымрэ я нысэ нэхъыжьымри аращ. Адрей я къуэ-я нысэхэри — Къэрабэхэ псори зэтелIащ. Зы нану гущэм хэлъу къыхэнати, бгыкъум пылъ дзажэналъэжьым къыпыткIу дагъэр и жьэм къыжьэдэткIуэрт. Сабийр абы тепсэукIри, мылIэу къызэтенауэ арат.
 • Жылэм щхьэжэ ящыхъуащ: «Ярэби, сыту пIэрэ мыбыхэм къащыщIар?» ИужькIэ: «Алыхьым къахуиухар арагъэнщ», — тражыIыхьри, хьэдэхэр щIалъхьэжащ.
 • — Иджы мы щIалэ цIыкIур дауэ хъуну? ЦIэуи хэт мыбы фIэтщынур? — чэнджащэу зэхэтIысхьахэщ.
 • — Трам и къуэ Къэрабэ фIэдвгъэщ! — къыхидзащ зыгуэрым.
 • — Хэт мыбы ин хъуху къыщхьэщыжакIуэ хуэхъунури зыпIыжынури? — щIэупщIащ итIанэ. Абдежым зылI къахэкIащ. ХьэтIохъущокъуэхэ Мыхьэмэт-Iэшэ жыхуаIэрат ар.
 • «Сэ срианэшщ абы, сэращ къызытехуэр», — къажриIэри, нанур абы иратащ.
 • Йоуэри, махуэ гуэрым зекIуэ ежьэну гуп зэрогъэхъу.
 • — Дэнэ фыздэкIуэр? Сэри сыздэфшэ, — къажреIэ мо щIалэ цIыкIум. Зэи зыщIыпIи мыкIуауэ, жылэм дэмыкIауэ апхуэдэт иджыри.
 • — ЗекIуэ дыкIуэнущ, пщыIэм дыдэкIынущ, — къыжраIэ.
 • — Сэри сынэкIуэнущ, — япеубыд щIалэм.
 • — Уэ иджыри уцIыкIущ, уи акъыл тIысакъым.
 • — Хьэуэ, сынэкIуэнущ.
 • Гупым щIалэр зыщIагъущ, пщыIэм кIуэщ, зэхэтIысхьэхэри, ауэрэ я шхыныр яIэщIэухащ, я джанэ-гъуэншэджхэр фIей хъури улэуащ, езыхэми гугъу ехьын щIадзащ.
 • — Иджы, — къэкIащ ягу, — Тыжьхэ ХъыджэбзыфI деж зыгуэр дгъэкIуэнщи, ди джанэ-гъуэншэджыр хуедгъэхьынщ. Абы ахэр ижьыщIынщ, игъэгъущыжынщи, къытхуригъэхьыжынщ, гъуэмылэнши дищIынкъым.
 • — Сэ сыкIуэнщ абы, — жиIащ щIалэ цIыкIум.
 • — Уэ укIуэфынкъым.
 • — Хьэуэ, сыкIуэнущ.
 • — Хъунщ-тIэ, — жаIэри яутIыпщащ, жи, щIалэ цIыкIур.
 • «Мыращ-моращ, мыпхуэдэу сыкъагъэкIуащ», — жреIэ здынэсам.
 • — Хъунщ, Трам и къуэ Къэрабэ, — кърет жэуап Тыжьхэ ХъыджэбзыфI, иIыгъхэр Iехри. ИтIанэ джэд гъэва телъу, сэри дэщIыгъуу зы Iэнэ къыхузэрегъэпэщри къыхущIехьэ.
 • — Уэ мыхэр пшхыхукIэ сэри адрейхэр зэзгъэпэщынщ, — къыжреIэ, бжэр къыхуещIри щIокIыж.
 • — Гъуэмылэри ислъхьащ, джанэ-гъуэншэджри зэзгъэпэщащ, — жиIэу, хъыджэбзыр къыздыщIыхьэжам, йоплъри, джэдыр зэрыщыту ишхат, жи, щIалэм.
 • — Иджы нэужькIэ Трам и къуэ КъэрабэкIэ сыноджэнукъым, — къыжреIэ ХъыджэбзыфIым апхуэдэу щилъагъум. — Джэдышх пфIызощ уэ.
 • Мыдрейри къеуэри къежьэ-жащ.
 • КъэкIуэжщ, къритар къахуихьри, я гъуэмылэмрэ я джанэ-гъуэншэджымрэ яритыжащ. Гупым ар икъукIэ я гуапэ хъуат.
 • Зыкъом докIри щIэрыщIэу джанэ-гъуэншэджхэр хьын хуей мэхъу.
 • — Хэт ихьын, хэт кIуэн? — щIоупщIэхэ аргуэру.
 • — Сэ схьынщ, — жеIэ щIалэм.
 • — Хъункъым ар, иджы нэгъуэщI зыгуэр ирекIуэ, — къыхуадэркъым.
 • — Хьэуэ, сэ схьынущ.
 • ЗдэкIуам аргуэру хъыджэбзым джэдыр къыщIехьэ. Джанэ-гъуэншэджхэр къабзэкIэ зэрехъуэкI, гъэмылэри хузэрелъхьэ. ЩIалэм иджы джэдыр ишхатэкъым, ауэ зэIихри Iэнэм къытринат. Арати, хъыджэбзым хуигъэхьэзырахэр къещтэри къожьэж.
 • Хъыджэбзыр къыкIэлъыгуоуащ, жи:
 • — Уа Джэдышх, къэгъазэ! Си щIыфэр Iэгу-IэщI зытемыIащ, къэбгъазэмэ, утезгъэIэнщ, — къыкIэлъоджэ. ЩIалэм игъэзэн имыдэу къэкIуэжри, къихьахэр гупым яритыжащ, мыдрейхэри абы щыгуфIыкIащ.
 • Ещанэу аргуэру кIуэн хуей мэхъу.
 • — Иджыри сэ сыкIуэнщ, — жеIэ щIалэм.
 • — НэгъуэщI зыгуэр ирекIуэ.
 • — Хьэуэ, сэ сыкIуэнущ.
 • — Хъарзынэщ, кIуэ, — жаIэри, яутIыпщ аргуэру.
 • — СыкъэкIуащ иджыри, — жреIэ хъыджэбзым.
 • — Хъарзынэщ, — кърет жэуап.
 • Аргуэру Iэнэ къыхузэтригъэувэщ, «уэ шхэ» къыжриIэщ, бжэр къыхуищIри щIэкIыжащ. ЩIалэм и ныбэ из ещIри зызэпелъэщIыхьыж. Хъыджэбзми къритынухэр дахэм хуэдэу егъэхьэзырри къыжреIэ:
 • — «Мыр щэкIыфIщ, щэкI лъапIэщ, къат плIыщIу зэтелъщ, щIыIу лъакъуэр гъэбыди, быдагъэкIэ къысхуегъэхьыж», — зэрыжысIар фи пщыIэм и нэхъыжьым схуеIуэтылIэж», — къыжреIэри къеутIыпщыж.
 • ЩIалэм къратар иIыгъыу къокIуэжри, псори ялъегъэIэсыж.
 • — Хьыыы, — жиIащ, жи, я нэхъыжьым, — хъуащ!
 • Игу ирихьати, «а щIалэм сыдэкIуэнущ» жиIэу арат къыхуиIуэхуахэм къикIыр. Арати, Тыжьхэ ХъыджэбзыфIым лъагъэхъущ, къыхуашэри, къуажэм жэщибл-махуиблкIэ джэгурэ ефэ-ешхэрэ щаIэтащ.
 • «Трам и къуэ Къэрабэ, Тхьэм уи лъэпкъ икIам нэхърэ нэхъыбэ къригъэувэж унагъуэм!» — къыжраIэурэ тхьэ хуелъэIуахэщ жылэр. Тхъэрэ псэууи къэнэжахэщ.
 • Ар зэрыдмылъэгъуауэ, дэри Тхьэм гуауи лажьи димыIэу дигъэпсэу.
 • Тэгъулан Екъуб.
 • Тырку Республикэ