ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2021

2021-04-10

 • ТХЬЭГЪЭЗИТ  Зубер
 • ГУМЫЗАГЪЭ
 • Юрий Гагарин хузотх
 • ЩIы, гъащIэ уэ къызэрызэптрэ
 • Сыхудоплъей мо вагъуэм сэ.
 • Абы нэсыну гур къилъэту
 • Щытынущ, дауи, спытыху псэ.
 •  

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛIэщIыгъуитIым зи лъэужь къытена цIыхуищэ

2021-04-10

 • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тедзапIэм къыщыдагъэкI тхылъхэм махуэ къэс жыхуаIэм хуэдэу дытопсэлъыхь. Апхуэдэ щхьэусыгъуэ щIэх-щIэхыу къыдэзыт IуэхущIапIэ зэрыдиIэр езы щIыналъэр щIэныгъэм пщIэ щыхуащI щIыпIэу зэрыщытым и щыхьэтщ. Мис, аргуэру Виктор езым и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъыщIэкIэ дегъэгуфIэ: XX — XXI лIэщIыгъуэхэм лъэужьыфI къыхэзына, республикэм фIыуэ щалъэгъуа цIыху пэрытхэм я гъащIэ гъуэгум зэгъусэу дриплъэжыну дрегъэблагъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

«Планетэ жыжьэхэм сылъэтэфатэмэ»…

2021-04-10

 • Илъэс 60 ипэкIэ цIыхум къехъулIащ
 • дунейм къызэрытехъуэрэ иIа хъуэпсапIэр
 • Ар абы и гугъапIэу зэрыщытам щыхьэт тохъуэ усакIуэшхуэ ЩоджэнцIыкIу Алий и псалъэхэу мы         ди тхыгъэ цIыкIум фIэтщари. Зэман дэкIами, дэ, нэхъыжьхэм, фIыуэ дощIэж а махуэр. 1961 гъэм мэлыжьыхьым и 12-м и шэджагъуэм, еджэныр зэпыдагъэгъэури, школакIуэхэр   дыщызэхуашэсат пионерхэм  я пэшым.  Абдеж  диктор цIэрыIуэ Левитан Юрий и макъ лъэщыр радиом къиIукIыу къыщытщIащ СССР-м и цIыху Гагарин Юрий тхыдэм щыяпэу хьэршым (космосым) зэрылъэтар. Дауи, дэ къыдгурыIуащэртэкъым къэхъуам  и мыхьэнэр, ауэ дыкъэзыухъурейхэр егъэлеяуэ зэрыгуфIэр щытлъагъукIэ шэч къытетхьэртэкъым ар къызэрымыкIуэу Iуэхушхуэу зэрыщытым. Аращ дигу къыщIинари.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЛэжьакIуэ емызэшыжхэр

2021-04-10

 • Сымаджэм и узыншагъэр зэфIэзыгъэувэж, абы гукъыдэж езытыжыф дохутырхэм сыт хуэдэ фIыщIэри псалъэ гуапэри яхуэфащэщ. Зи узыншагъэкIэ гуныкъуэгъуэ зэгуэр зиIа дэтхэнэри абыкIэ, шэч хэмылъу, акъылэгъу къыздэхъунущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дунейпсо  кубокыр Къамбий  Аслъэн  зыIэрегъэхьэ

2021-04-10

 • СамбэмкIэ Дунейпсо кубокыр зыIэрыгъэхьэным теухуауэ «Харлампиевым и мемориал» зэхьэзэхуэ Мэзкуу щекIуэкIащ. Абы текIуэныгъэ дахэ къыщихьащ Къамбий Аслъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

КъБР-м и ТВ

2021-04-10

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 12
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Лэгъупыкъу». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Утыку». КъШР-м и цIыхубэ артисткэ Ижаевэ Лианэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэ-хуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Щэнхабзэмрэ дэрэ» (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Адыгэ щIэблэр зауэлI IэщIагъэхэм хуагъасэу зэрыщытар

2021-04-10

 • Кокиев Георгий (1896 — 1955) Кавказми Урысейми фIыуэ щацIыху осетин тхыдэдж къудейкъым, бгырыс республикэхэм щыпсэухэм ящыщ япэ тхыдэ щIэныгъэлIщ, профессорщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2021-04-10

 • Шхыныгъуэхэр
 • Пщагъэ зыхэлъ щIакхъуэ
 • Гуэдз хьэжыгъэм джэдыкIэ хакъутэ, пщагъэрэ шыгъурэ зыхэлъ псы хуабэ хакIэри тхьэвыр япщ. Абы и щхьэм хьэжыгъэ трагъэщащэ, хуабапIэм ягъэуври, сыхьэтитI хуэдэкIэ щагъэт. Тхьэв тэджар тIэкIу щIапщэ, дагъэ зыщыхуа тебэм иралъхьэ, дакъикъи 5 — 6-кIэ щагъэтри, хьэкулъэм ирагъэувэ. Абы иту ягъажьэ щIакхъуэм и тебащхьэр трапIэркъым. МафIэм тетмэ, и тебащхьэр трапIэ, зы лъэныкъуэр жьа иужьи зэрагъэдзэкI. Хьэкулъэм иту ягъажьэр дакъикъэ 15 — 18-кIэ хьэзыр мэхъу. ЩIа- кхъуэр жьа иужькIэ тхъуэплъ дахэ мэхъу. Абы и щхьэфэм псы щIыIэ тIэкIу щахуэри, щIэуфауэ дакъикъэ зытIукIэ щагъэт, щабэ хъун щхьэкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис