ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апрель, 2021

КIуэкIуэ Казбек IущIащ ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Зумакулов Борис

2021-04-01

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек гъатхэпэм и 30-м лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Зумакулов Борис.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

  ГъащIэм  и  фIыгъуэ нэхъыщхьэхэр зи тегъэщIапIэ

2021-04-01

 • «Адыгэ псалъэ» газетым
 • и редактор нэхъыщхьэ
 • ХьэфIыцIэ Мухьэмэд деж
 • ПщIэ зыхуэсщI Мухьэмэд Мусэбий и къуэ!
 • Уи ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъумкIэ си гум къыбгъэдэкIыу сынохъуэхъу.
 • Уи махуэшхуэм уэ урихьэлIащ уи псэкупсэ лъэщагъкIи уи гуащIэкIи уи къару илъыгъуэ дахэу, лъэпкъым и къуэ пэжу укъалъытэу. Уи къалэмыпэм къыщIэкIа тхылъхэм республикэм щыпсэухэм гушхуэныгъэ къахелъхьэ я щIыналъэм, я цIыхубэм папщIэ, абыхэм гъащIэм и фIыгъуэ нэхъыщхьэхэр я тегъэщIапIэщи. Апхуэдэуи ахэр щIалэгъуалэм гъуазэ дахэ яхуохъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Уи  мурадыфIхэр  къохъулIэну!

2021-04-01

 • ПщIэ зыхуэтщI Мухьэмэд Мусэбий и къуэ!
 • Ди гуапэу дынохъуэхъу уи юбилеймкIэ — уи ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъумкIэ!
 • Дэ дыщыгъуазэщ уэ IэщIагъэлI Iэзэ дыдэу, гу къабзэ зиIэ цIыху щыпкъэу, гуащIафIэу, гъащIэм и сыт хуэдэ гугъуехьми пхыкIыф цIыхуу узэрыщытым. ГъащIэм къыщекIуэкI Iуэхухэм жыджэру узэрыхэтымкIэ, захуагъэм и телъхьэу узэрыщытымкIэ, сыт хуэдэ Iуэхуми гумызагъэу узэрыпэрытымкIэ уэ цIыхухэм щапхъэ дахэ уахуохъу икIи езыхэри апхуэдэ дыдэу лэжьэным хубогъэпс, уи ужь ибогъэувэф. Уэ Къэбэрдей-Балъкъэрым, Кавказ Ищхъэрэм, адыгэ щыпсэу къэрал куэдым ущыцIэрыIуэщ уи зэфIэкIкIэ, уи лэжьыгъэфIхэмкIэ, уи публицистикэ, критикэ тхыгъэ купщIафIэхэмкIэ, улитературоведщ, Урысей Федерацэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэми Журналистхэм я зэгухьэныгъэми ухэтщ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м, КъШР-м, Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ я журналист цIэ лъапIэхэр къыпхуагъэфэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ХьэфIыцIэ  Мухьэмэд  ягъэлъапIэ

2021-04-01

 • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и Тхьэмадэ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм хэт, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и япэ вице-президент, «Адыгэ псалъэ» хэгъэгупсо газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд илъэс 75-рэ зэрырикъур гъатхэпэм и 30-м щагъэлъэпIащ «Акрополь» нэгузыужь центрым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Адыгэ лъэпкъым и джакIуэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд Мусэбий и къуэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу

2021-04-01

 • Зэманыр  IуэхукIэ зыгъэнщIыф
 • УсакIуэ пажэм жиIэгъа мы псалъэхэр хуэфащэщ зи юбилейр зыгъэлъапIэ си ныбжьэгъуфI ХьэфIыцIэ Мухьэмэд. Адыгэ журналистикэм пщIэшхуэ щигъуэтащ Мухьэмэд. Кавказ Ищхъэрэми, Урысейми, ди лъэпкъэгъухэр щыпсэу къэрал куэдми щIэджыкIакIуэхэхр щикуэдщ. «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэм къыдегъэкI «Черкесское зарубежье», «Хасэ», «Нарт» газетхэри. Тхылъхэри пщIы бжыгъэкIэ иIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Мэлыжьыхьым  екIуэкIыну  зэIущIэхэр

2021-04-01

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым  и Япэ гуп
 • ТIощIрэ етIуанэ джэгугъуэ
 • Мэлыжьыхьым и 3 (щэбэт)
 • «Биолог-Новокубанск» (Прогресс)
 • — «Спартак-Налшык» (Налшык)
 • Мэлыжьыхьым и 4 (тхьэмахуэ)
 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «ТIуапсы» (ТIуапсы)
 •  «Форте» (Таганрог) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ)
 • СКА (Дон Iус Ростов) — «Интер» (Черкесск)
 • «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — «Анжи» (Мэхъэчкъалэ)
 • «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь)
 • «Краснодар-3» (Краснодар)- «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ)
 • «Легион Динамо»(Мэхъэчкъалэ) —
 • «Кубань» (Краснодар)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Урысейпсо зэпеуэм зыхуагъэхьэзыр

2021-04-01

 • «Налшык» спорт комплексым щекIуэкIащ ХьэтIыхъу Джамболэт и фэеплъу къызэрагъэпэща сумомкIэ ныбжьыщIэхэм я Къэбэрдей-Балъкъэр зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Старэ Шэрэдж, Къулъкъужын къуажэхэм, Шэджэм, Налшык къалэхэм щыщ спортсмени 150-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр