ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Топ  пщыкIущ  щыдагъэкIа  зэпэщIэтыныгъэ  гуащIэ

2021-06-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым ипкъ иткIэ щэбэтым зэхэта джэгугъуэм щызэIущIат иджыри къэс зы очкои фIэмыкIуэдауэ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъ «Ислъэмеймрэ» нэгъабэрей зэпеуэм щытекIуа «Энергетик»-мрэ.

 • Прохладнэм и къалэ стадионым цIыхур изт. Ахэр еплъыну къэкIуат мыгъэрей зэхьэзэхуэм и япэ зэIущIитхуми щытекIуэу турнир таблицэм пашэныгъэр щызыубыда Бахъсэн районым къикIа «Ислъэмейм» я коман-дэр зэрыпэщIэтым.
 • Стадионым кърихьэлIахэм дэрэжэгъуэ ин зэрагъуэтам шэч хэлъкъым. Футбол Iэзэ, узыIэпызы-шэ абыхэм я нэгу щIэкIащ. Ар зыгъэдэхэж топхэр гъуэм зэрыдагъэкI-ри куэдыкIейрэ (13-рэ!) я нэгу щIэкIащ. ИкIэм-икIэжым хэгъэрейхэм я «Энергетик»-р текIуащ. Я хьэрхуэрэгъухэм ахэр зэрефIэкIар зы топ закъуэми, очкоищыр зыIэрагъэхьащ.
 • Апхуэдэу щыт пэтми, «Ислъэмейм» бжьыпэр зэкIэ къыхуэнэжащ. АрщхьэкIэ абы прохладнэдэсхэр лъэщIыхьэжыфынущ, ягъэIэпхъуауэ щыта зэIущIэм щытекIуэмэ.
 • ЕтIуанэ увыпIэм нэс дэкIуэтеящ «Урыхур». Абы и стадионым щыхигъэщIащ псоми тегуш-хуэгъуафIэ ящIа «Шэрэджыр».
 • Я гъуэнэгъухэми хуэдэу, мы гъэм ирагъэкIуэкIа зэIущIэ псори иригъэхьащ «Нартым». Иджы абы Нарткъалэ бжыгъэшхуэкIэ къыщытекIуащ Бабугент къикIа «ЛогоВАЗ»-р.
 • Мыгъэрей зэхьэзэхуэм япэу къыщыхагъэщIащ «Кэнжэр». Шэджэм щыIэу абы «Шэрджэсыр» къефIэкIащ.
 • Джылахъстэнейм хуабжьу щызэпэщIэтащ щIыпIэ «Тэрчымрэ» Псынэдахэ и «Родник»-мрэ. БлэкIа зэIущIэхэм ахэр иджыри къэс зэи къыщыхагъэщIатэкъым. Иджыри а хабзэр якъутакъым икIи, зым адрейм топищ худигъэкIафами, зэрытемыгъэкIуауэ зэбгъэдэкIыжащ.
 • Гъуащхьауэхэм я зэпеуэм бжьыпэр щызэдагуэш «Урыхум» и пашэ Суйдым Аслъэнрэ «Родник»-м щыджэгу Хьэмзэ Зуггарирэ. Зэхьэзэхуэм зэрыщIидзэрэ абыхэм топ блырыбл я хьэрхуэрэгъухэм худагъэкIащ. Кумыщ Анзоррэ («ХьэтIохъущыкъуей») Глашев Алимрэ («ЛогоВАЗ») хэрыхэ къыхэжаныкIащ.
 • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Энергетик» (Прохладнэ) — «Ислъэмей» (Ислъэмей) — 7:6, «Нарт» (Нарткъалэ) — «ЛогоВАЗ» (Бабугент) — 1:4, «Тэрч» (Тэрч) — «Родник» (Псынэдахэ) — 3:3, «Шэджэм-2» (Шэджэм ЕтIуанэ) — «Эльбрус» (Тырныауз) — 4:2, «Урыху» (Урыху) — «Шэрэдж» (Старэ Шэрэдж) — 4:0, «Спартак-Д» (Налшык) — «Псыгуэнсу» (Псыгуэнсу) — 2:2, «Шэрджэс» (Шэджэм) — «Кэнжэ» (Кэнжэ) — 3:2, «Малка» (Малкэ) — «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) — 2:3.
 • Хьэтау Ислъам.