ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Езанэ  госпиталри  зэхуащIыж

2021-04-06

  • СПИД-мрэ узыфэ зэрыцIалэхэмрэ ебэнынымкIэ центрыр, узыфэ зэрыцIалэ нэхъ шынагъуэхэм япэ­щIэтыным хуагъэпса госпиталь №1-р щылэжьар, иджы нэхъапэм зытета мардэм техьэжу и лэжьыгъэм пищэж хъунущ.

  • Медицинэ IуэхущIапIэм мы махуэхэм дезинфекцэ Iуэхухэр щрагъэкIуэкIынущ, и кIуэцIи, и щIыби тэ­мэму ягъэкъэбзэжынущ, иужькIэ а лэжьыгъэхэр зэ­рырагъэкIуэкIа щIыкIэри къапщытэжынущ. Лабораторэм къэпщытэныгъэхэр иригъэкIуэкIынущ сыма-джэ­щым кIуэцI узыфэхэр, COVID-19-р къэзыгъэхъейхэр щыIэрэ щымыIэрэ къахутэу. Апхуэдэ ныкъусаныгъэхэр щымыIэ нэужь, сымаджэщым и лэжьыгъэр зытеу­хуахэм, коронавирус зыпкърытхэм нэмыщI, еIэзэн щIадзэжынущ.
  • Мы зэманым Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэщ узы-фэ зэрыцIалэ нэхъ шынагъуэхэр зыпкърытхэм щеIэзэ ­госпиталитI — Налшык къалэ клиникэ сымаджэщ  №1-мрэ Нарткъалэ дэт, щIыналъэхэм зэдай сымаджэщымрэ къыщызэIуахауэ щытахэр. Абыхэм гъуэ­лъыпIэ 310-рэ щIэтщ. Госпиталхэм медицинэ дэIэпы­къуныгъэ щагъуэт сымаджэ 242-м.
  • А узыфэр нэхъ зыхуэлъэр зи ныбжьыр илъэс 60-м щIигъуахэрщ икIи коронавирусыр абыхэм нэхъ къохьэлъэкI.
  • COVID-19-м зэрызыщыпхъумэну Iэмал нэхъыфIу ­къалъытэр вакцинэр зыхегъэлъхьэнырщ. Мастэр цIыхум щызыхригъэIу хъунущ езым нэхъ фIэтынш щIыпIэм. А Iуэхутхьэбзэр зыхуригъэщIэн папщIэ зыщ­ригъэтх хъунущ «Госуслуги» порталым е цIыхур зэпха поликлиникэм и регистратурэм.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.