ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зыми  емыщхь

2021-02-16

  • УэрэджыIакIуэ  цIэрыIуэ  Къуныжь  Хьэждал  
  • къызэралъхурэ   илъэс  90  ирокъу
  • КъБР-м и цIыхубэ артист, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Къуныжь Хьэждал къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу.

  •  Къуныжьыр Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Нартан къуажэм къыщалъхуащ 1931 гъэм мазаем и 3-м. Езым къиIуэтэжауэ зэрыщытащи, уэрэд жыIэным Хьэждал дезыгъэхьэхауэ щытар и адэ ТIатIущ. Абы уэрэдыжьхэр дахэу жиIэрт, ахэр Хьэждал и гум ириубыдэрт, апхуэдэурэ  гукъэкI ищIат езым хузэфIэкIым еплъыжыну. И ныбжьэгъухэм яхэсу, гуп хэту зэпедзэкIхэр къыхадзамэ, фIэфIу ядипхъуатэрт. Къуныжьым япэу игъэзэщIахэм ящыщщ «Андемыркъан» и уэрэ-дыр. Зыми пимыщIу, жиIэрейуэ щытащ цIыхубэми фIыуэ яригъэлъэгъуа «СыныпхуокIуэж» уэрэдыр…
  • Къуныжь Хьэждал балигъыпIэм щиувэм, механизатору Нартан колхозым лэжьэн щыщIидзащ. Уэрэд жыIэныр сыт хуэдизу фIыуэ имылъагъуми, и гъащIэр          а Iуэхум триухуэну и гум къэкIыртэкъым. Хьэждал и гъащIэр мэкъумэш IэнатIэм ирипхыну къыщIэкIынт, а зэманым щыIа «Къэбэрдей» къэфакIуэ, уэрэджыIакIуэ гупыр Нартан къуажэм концерт ятыну кIуауэ щымытамэ. «Уэрэд дахэу егъэзащIэ» жаIэу, гупым я унафэщIым бгъэдашауэ щыта щIалэщIэм игъэзэщIа «СыныпхуокIуэж» уэрэдыр псоми я гум ирихьат.
  • Радиомрэ телевиденэмрэ къахыхьэу, уэрэд зыбжанэ иригъэтха нэужь, Iэна-тIэм и унафэщIхэми къагурыIуащ уэрэджыIакIуэ Iэзэ, макъ телъыджэ иIэу къызэрыунэхуар. ИкIи радиом едаIуэхэр щIэмычэу абы тхэрт, Хьэждал и уэрэд девгъэдаIуэ жаIэу. Гум, псэм дыхьэу абы жиIэрт лъагъуныгъэ, гушыIэ уэрэдхэри уэрэдыжьхэри. Уэрэду игъэзащIэр цIыхубэм гунэс ящыхъурт, къыщIэлъэIурт.
  • НафIэдз  Мухьэмэд.