ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Инарыкъуейрэ Курп Ипщэрэ хуэкIуэ  гъуэгухэр  зэрагъэпэщыж

2021-02-16

  • Тэрч щIыналъэм щыщIадзащ Дей — Курп Ищхъэрэ — Осетие Ищхъэрэ-Алание автомобиль гъуэгум щыщ Iыхьэу Курп Ипщэ, Ищхъэрэ жылэхэм хуэкIуэр зэгъэпэщыжын. Лэжьыгъэхэр щрагъэкIуэкIынущ километри 5,85-м.

  • А гъуэгум Инарыкъуейри Курп Ипщэри республикэм и къалащхьэмрэ щIыналъэм и центрымрэ пещIэ.
  • Къапэщыт лэжьыгъэхэм хохьэ гъуэгум щIы текIутауэ ар зэтегъэтIысхьэныр, псы щIэжыпIэхэр хуэщIыныр, асфальт телъхьэныр, и Iуфэхэр зыхуей хуэгъэзэныр.
  • Гъуэгур къызыхуэтыншэу зэрагъэпэщыжынущ «Шынагъуэншэ икIи фIагъ лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгухэр» лъэпкъ проектым къыщыгъэлъэгъуахэм тету. Лэжьыгъэ псори мы илъэсым къриубыдэу яухыну я мурадщ.
  •  
  • ДЖАТЭ  Къанщауэ.