ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2021

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и зэхуэсышхуэм зыхуагъэхьэзыр

2021-07-06

 • Бадзэуэгъуэм и 3-м Мейкъуапэ щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Хасащхьэм и зи чэзу зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Лъэпкъ Iуэху

Гъуэгу махуэ, «Адыгэ дуней» лъэпкъ фонд!

2021-07-06

 • «Зыхэдывгъалъхьи щымыIа лIыгъэ,
 • дыкъыщIэвгъэкIхэ зэрамыгугъэу!»
 • IутIыж Борис.
 • Налшык дэт Кавказ Ищхъэрэм управленэмкIэ и академием щызэхашащ адыгэбзэр, адыгэ хабзэр, щэнхабзэр хъумэнымкIэ «Адыгэ дуней» лъэпкъ фондым и лъэтеувэ пшыхьыр. Ар иригъэкIуэкIащ «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэ Табыщ Мурат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэ еплъыгъуэкIэ гурыIуэгъуейми

2021-07-06

 • Дызэрыщыгъуазэщи, щыблэмрэ уэмрэ дунейм и къэхъукъащIэ шынагъуэхэм ящыщщ. ЩIым къылъэIэс уафэхъуэпскIхэм мафIэсхэр къагъэхъу, мэзхэм удынышхуэ ирадз, энергосистемэ лъэщхэм я къарур ягъэкIуэщI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Театрым, кином, жылагъуэм лъэужь дахэ къыщызыгъэна

2021-07-06

 • Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Абхъаз республикэхэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Фырэ Руслан Борис и къуэр Совет районым хыхьэ Зэрэгъыж къуажэм 1951 гъэм мэкъуауэгъуэм и 24-м къыщалъхуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Уэрэд жыIэным къыхуигъэщIа

2021-07-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIыхь зиIэ и артисткэ Бэгъуэтыж Светланэ и макъымрэ и утыку итыкIэ дахэмрэ, и теплъэмрэ и гъащIэмрэ, и лэжьыгъэмрэ и цIыху хэтыкIэ екIумрэ теухуауэ Iэджэ, фIы защIэу, жыпIэфынущ. Езыр абджыпсым къыхэщIыкIа кумбыгъэ щIэращIэм, и макъыр псы ежэхым и Iущащэ макъым ебгъэщхьыфынущ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Уэтей Хьэзем и ехъулIэныгъэщIэ

2021-07-06

 • Иджыблагъэ Сочэ щекIуэкIа «Лазурная волна — Сочи 2021» еханэ музыкэ зэпеуэм пашэныгъэ щиубыдри, дыщэ медаль къыщыхуагъэфэщащ Сирием къикIыжа адыгэхэм я щIэблэщIэ Уэтей Хьэзем.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Рогожиным и лъагапIэ

2021-07-06

 • Псэужатэмэ, нобэ и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирикъунут ди республикэм и тхыдэм дыщэ хьэрфхэмкIэ иратха шы спортымкIэ олимп чемпион Рогожин Сергей. И ехъулIэныгъэ иным гу щимыхуэу дунейм зэрехыжрэ куэд щIами ар IэфIу я гум илъщ цIыху минхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

«Ислъэмейм» и пашэныгъэр Джылахъстэнейм щытрах

2021-07-06

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым ипкъ иткIэ щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ иужьу зэхэта джэгугъуэм нэхъ къыхэгъэбелджылыпхъэщ Джылахъстэнейм щыIар. Абы и пашэныгъэр щыфIэкIуэдащ иджыри къэс зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъа «Ислъэмейм».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол