ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2021

«Си анэм  и пщэфIэкIэр»

2021-07-21

  • «Лашын» бзылъхугъэ цIыхубэ зэгухьэныгъэм   и нэIэ щIэту, дунейм къытехьащ Бжьэдыгъу (Къущхьэ) Оксанэ и «Мамина кухня» («Си анэм и пщэфIэкIэр/пщэфIапIэр») тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха