ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2021

2021-07-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэр Къурмэн махуэшхуэм
 • ирихьэлIэу цIыхухэм зэрехъуэхъур
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муслъымэнхэм си гум къыбгъэдэкIыу сохъуэхъу Къурмэн хьид махуэ лъапIэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Нарткъалэ курыт еджапIэщIэ щаухуэн папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым сом мелуан 424-рэ къыхуаутIыпщ

2021-07-20

 • УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил Iэ щIидзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым сом мелуан      424,6-м щIигъу къызэрыхуаутIыпщынур къыщыгъэлъэгъуа унафэм. А ахъшэр трагъэкIуэдэнущ еджакIуэ   500-м ятещIыхьауэ Нарткъалэ щаухуэну школыщIэм. Унафэм зэрыщыубзыхуамкIэ, субсидиехэр нэгъуэщI щIыналъэ 28-ми яIэрыхьэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек  цIыхухэм яIущIащ

2021-07-20

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек бадзэуэгъуэм и 17-м яхуэзащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Нэхущ Чэримрэ «Кабардинка» ансамблымрэ  Витебск зыкъыщагъэлъагъуэ

2021-07-20

 • Мы махуэхэм Белоруссием и Витебск къалэм щекIуэкIащ гъуазджэхэмкIэ «Славянский базар» XXX дунейпсо фестивалыр. Зэхыхьэр къыщызэIуахым гукъинэжу зыкъагъэлъэгъуащ Кавказ Ищхъэрэм и республикитхум я цIыхубэ артист Нэхущ Чэримрэ «Кабардинка» къэрал академическэ ансамбль цIэрыIуэмрэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Лъэпкъым и дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ къыдэкIыгъуэ

2021-07-20

 • ХъыбарегъащIэ Iэмалхэм ящыщу газетыр цIыхубэм куэд лъандэрэ къадекIуэкI, жылагъуэм хъыбарыщIэхэр щызэбгрыгъэкIыныр, къэрал унафэр хэIущIыIу щIыныр, щIэджыкIакIуэхэм я Iуэху еплъыкIэхэр наIуэ къащIыныр, бэр Iуэхугъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхуеджэнымрэ лэжьыгъэшхуэхэм къыхузэщIэгъэуIуэнымрэ зи къалэн нэхъыщхьэ къыдэкIыгъуэщ. Нобэ, Интернетым и Iэмалхэм лъэщу зыщаужь, дэтхэнэми жып телефоныр, планшетыр, электрон тхылъхэр тыншу къыщигъэсэбэпыф лъэхъэнэм, куэдым жаIэ газетхэм къэкIуэну ямыIэу. АтIэми фIэщ щIыгъуейщ кIуэдыжыну тхылъымпIэкIэ тедза тхылъхэри, газетхэри, журналхэри. Ахэр зыфIэфI, электрон къыдэкIыгъуэхэм япэ изыгъэщу зыIэрызыгъэхьэхэр жылагъуэм щыкуэдщ иджыри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Таракчы»-р «Емуз»-м тохьэж

2021-07-20

 • УФ-м и НэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ министерствэм и лIыкIуэ Захаровэ Марие Тыркум ис адыгэхэм зэрышэрджэсыр жаIэну хуимыту, зэрыадыгэр къызыхэщ дэфтэри зэрамыхьэу лъэхъэнэ гугъу къызэрызэранэкIам и гугъу зэрищIрэ куэд щIакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу

2021-07-20

 • КПСС-м и Къэбэрдей-Балъкъэр обкомым и япэ секретарь Мэлбахъуэ Тимборэ школакIуэ ныбжьыщIэхэр егъэгуфIэ. Сурэтыр Шпанагель Эткар трихащ. 1984 гъэ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бабыкъу Алым-Джэрий  и къуажэ

2021-07-20

 • Шахэ псышхуэм и ижьырабгъу лъэныкъуэмкIэ Беикъуэпсрэ Бушийрэ къыщыхэлъадэкIэ, а щым я зэхуаку къыщыунэху хуей зэхуэщимэ-зэпэплIимэм итщ ар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зи чэзу къыдэкIыгъуэм фыкъыщеджэ

2021-07-20

 • Иджыблагъэ дунейм къытехьащ «Iуащхьэмахуэ» журналым и ещанэ номерыр. Адрейхэми хуэдэу, щхьэж фIэгъэщIэгъуэнын тхыгъэ мыбыи къызэрыщагъуэтынум шэч хэлъкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Лэжьыгъэр щызэпыуркъым

2021-07-20

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым лэжьыгъэр зэпымыууэ щекIуэкIыу зы щIэныгъэ лъэщапIэ гъэщIэгъуэн иIэщ — щIыуэпсым и музейм геологие хуэIухуэщIэхэмкIэ и къудамэр. Къызэрызэрагъэпэщрэ куэд мыщIами, абы и къэхутэныгъэхэм щIэупщIэ яIэщ, иригъэкIуэкI лэжьыгъэм пщIэ игъуэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Анэдэлъхубзэр зыджхэм я дэIэпыкъуэгъуу

2021-07-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, Шапсыгъым и Агуей къуажэм щылажьэ студиехэм гупыж ящIри, смартфонхэм папщIэ ягъэхьэзыращ «Гухэлъ» («Gukhel») гуэдзэн щхьэпэр, анэдэлъхубзэм и дахагъэр ягъэIунымрэ ар хъумэнымрэ хуэгъэпсауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

«Лъэпкъым и лъэужьхэр»

2021-07-20

 • БлэкIам кIэлъыплъыжыну, къэкIуэнум хукъуэплъыну гукъыдэж зиIэхэм Iэмал яIэщ «Лъэпкъым и лъэужьхэр» («Следы нации») тхыдэщэнхабзэ проектыр зыгъэхьэзырахэм къыхалъхьа зэпеуэхэм — «Сценарии будущего», «Хранители этносов» — я зэфIэкI щеплъыжыну. Ар зи жэрдэмыр «Молодой мир» жылагъуэ зэгухьэныгъэрщ. Зэпеуэхэр къыхэзылъхьахэм я дэIэпыкъуэгъущ «Ной Фильм» кинокомпаниер.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Еянэм щызэдолъэпэрапэ

2021-07-20

 • Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм футболымкIэ я чемпионатым и еянэ джэгугъуэм къыщыхагъэщIащ пэщIэдзэ зэIущIиблми щытекIуарэ зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызэдэзыIыгъ Прохладнэ и «Энергетик»-мрэ Нэзрэн и «Ангушт»-мрэ. АрщхьэкIэ абыхэм бжьыпэр зэдаутIыпщакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Япэр IуагъэкIуэтами, къапэплъэри къазэрыщхьэщыкI щыIэкъым

2021-07-20

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 3:2 (2:0). Налшык. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 18-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол