ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2021

ПУТИН Владимир: Псори зыхуэунэтIар цIыхухэм я узыншагъэр, гъащIэр хъумэнырщ,  псэукIэр егъэфIэкIуэнырщ

2021-07-01

  • Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ, мэкъуауэгъуэм и 30-м, теленэтын занщIэмкIэ жэуап яритащ ди къэралым и цIыхухэм кърата упщIэхэм. УФ-м и «Япэ», «Россия 1», НТВ, «Мир» канал нэхъыщхьэхэм къызэрагъэпэща теленэтын занщIэм щIидзэн ипэ редакцэхэм къагъэхьа упщIэхэм я бжыгъэр мелуанитIым нэсат. Ахэр къэрал Iэтащхьэм къыхуагъэхьыжащ къэпсалъэурэ ирагъэтхауэ, телефонхэм хэт SMS, MMS Iэмалхэр къагъэсэбэпу, «Москва-Путину» сайтымкIэ, Интернетым щыIэ «Вконтакте», «Одноклассники», нэгъуэщI социальнэ гупхэм иралъхьэурэ. Нэтын занщIэр ирагъэкIуэкIащ ди къэралым и тележурналист цIэрыIуэхэу Березовская Екатеринэрэ и Аскер-заде Наилярэ. Колл-центрым щылэжьащ Ремезовэ Татьянэрэ Юрьевэ Натальерэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал Iуэху

Экономистым и махуэ

2021-07-01

  • Урысей Федерацэм Экономистым и махуэр бадзэуэгъуэм и 30-м щагъэлъапIэ. И зэфIэгъэувэкIэ хъуар ирапх 1917 гъэм, а пIалъэ дыдэм ирихьэлIэу, ди къэралым ФинансхэмкIэ цIыхубэ комиссариат къызэрыщызэрагъэпэщауэ щытам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Молэ Владимир Лил и къуэр

2021-07-01

 

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ — и ныбжьыр илъэс 81-м иту дунейм ехыжащ Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Молэ Владимир Лил и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гури кIуэдыркъым, шыри мажэ

2021-07-01

  • Мэзкуу и Iэхэлъахэм ит Красногорск къалэм щыIэ «Отрадэ» шы гъэхъупIэм шыгъажэ кIыхьхэмкIэ дунейпсо, урысейпсо мыхьэнэ зиIэ чемпионат щекIуэкIащ мэкъуауэгъуэм и 26-м. КъБР-м щыщу зэхьэзэхуэм хэта шухэм унэтIыныгъищми пэрыт увыпIэхэр щызыIэрагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэкъуауэгъуэм и 24-м ди газетым тета «Мыщэхупщей» адыгэ псалъэзэблэдзым и жэуапхэр

2021-07-01

  • ЕкIуэкIыу: 1. МэракIуапцIэ. 6. Мастэпэбдз. 12. Усэ. 15. Нэху. 16. Пыжь. 18. Гуэш. 20. Жан. 22. Быж. 24. Мыщкъыш. 26. Лъэныкъуэбэкхъ. 27. Заремэ. 28. Хуэш. 30. Бэр. 31. Щыщ. 32. Къуэш. 33. Шатэ. 34. Щэбэт. 37. Нэмэз. 39. Жинт. 41. Джэш 42. КIуэр 43. Нал 45. ЩIы 46. ХьэщIэныш 49. Чэтэнудз. 52. Кукъу. 53. Жьэрымэ. 54. Едзыгъуэ. 55. Анэмэт. 57. ДзэлытI. 58. Гъуей. 60. Мей. 62. ЩIалэжь. 63. Хъуэхъу. 65. ЛъэIу. 68. Шын. 69. ЩIымахуэ. 70. Псэлъыхъу. 71. Уэд. 73. Гулъэ. 75. Шэч. 77. Дэлэн. 79. Хьэку. 81. Хьэкъ. 83. Джэдэщ. 85. Щыуагъэ. 87. Гъуаплъэ. 88. Азэмэт. 91. Уд. 92. Къэрабгъэ. 94. Къалэдэс. 96. Хьэ. 98. Блэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дунеягъэ гъуэгуитIым  я зэхуакум

2021-07-01

  • Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цІыхубэ тхакІуэ МэшбащІэ Исхьэкъ и ныбжьыр илъэс 91-рэ ирикъуащ иджыблагъэ. Ар СССР-м, Урысей Федерацэм, Адыгэ Республикэм я къэрал саугъэтхэм, Шолохов Михаил и цІэр зезы-хьэ, ДАХ-м я дунейпсо саугъэтхэм, Островский Николай и цІэр зезыхьэ саугъэтым я лауреатщ, Урысей Федерацэм ЛэжьыгъэмкІэ и ЛІыхъужьщ. Тхылъи 100-м щІигъу зи Іэдакъэ къыщІэкІа тхакІуэшхуэм лъэпкъ литературэм хуищІа хэлъхьэныгъэр къыпхуэмылъытэну инщ, абы и тхыгъэхэм ящыщ куэдыр хамэбзэкІэ зэрадзэкІауэ щыІэщ. МэшбащІэм и псалъэхэр зыщIэлъ уэрэд цІэрыІуэ куэд нобэ ягъэзащIэ. И махуэщIым ирихьэлIэу тхьэмадэм дедгъэкIуэкIа псалъэмакъым щыщ зы пычыгъуэ «Адыгэ псалъэ» газетым и щIэджыкIакIуэхэм я пащхьэ къитлъхьэмэ тфIэфIщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Ди Iэрылъхьэщ медаль лIэужьыгъуэ псори

2021-07-01

  • Олимп джэгухэм япэ къихуэ Урысей Федерацэм атлетикэ псынщIэмкIэ и чемпионат иджыблагъэ Чебоксары къалэм щекIуэкIащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэхэр абы къыщыхэжаныкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

«Эдит Пиаф» сыт хуэдэ зэманми йокIу

2021-07-01

  • Налшык дэт Музыкэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ Легентов Виктор и пьесэм къытращIыкIа «Эдит Пиаф» спектакль гъэщIэгъуэным и премьерэ. Ар зыгъэувар КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Сафаровэ Тамарэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Фыхэдэ

2021-07-01

  • Инджылызым лIэщIыгъуэ зыбжанэ ипэкIэ къиубыдауэ щыта щIыналъэхэм кърашыр здрашалIэ кхъухь тедзапIэ, кхъухь щIыжыпIэ дахэ дэтащ Ливерпуль къалэм. Нэхъ тэмэму жыпIэмэ, ар зыщIыпIи кIуакъым, ауэ тхыдэм хыхьа къалэ хьэблэм и теплъэр яхъуэжыну, унэщIэхэр щаухуэну къалэ унафэщIхэм мурад зэращIар ЮНЕСКО-м игу ирихьакъым, ар дунейпсо щIэину къилъытахэм ящыщщи. Абы щхьэусыгъуэ зыбжанэ иIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку