ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2021

Уэлбанэшхуэм зэтрикъутахэр зэфIагъэувэж

2021-07-07

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ муниципаль-нэ зэгухьэныгъэхэм я Iэтащхьэхэр зыхэта зэIущIэ. Абы кърихьэлIащ Урысейм и МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщIым и япэ къуэдзэ Чёрный Михаил.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм