ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2021

Чайкэ Юрий Къэбэрдей-Балъкъэрым зыхегъэгъуазэ Къэзакъхэм я зэхуэсым ирохьэлIэ

2021-07-13

 • Бадзэуэгъуэм и 9 — 15 махуэхэм Налшык къалэ щокIуэкI «Къэзакъ зэкъуэтыныгъэ-2021» V евразие форумыр. Ар Iэтауэ къызэIуахащ бадзэуэгъуэм и 10-м. Къэзакъ щIалэгъуалэм я форумым и япэ махуэм зыкърагъэхьэлIащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрий, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, Тэрч къэзакъыдзэм и атаман Кузнецов Виталий, Къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ Синодальнэ комитетым и унафэщI, Ставропольрэ Невинномысскрэ я митрополит Кирилл, Пятигорскрэ Черкесскрэ я архиепископ Феофилакт сымэ, нэгъуэщI къулыкъущIэхэм. Къэзакъ форумым хэтщ Урысейм и хэгъэгъу зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа щIалэгъуалэу 130-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Шахмат  джэгупIэ унэр къагъэщIэрэщIэж

2021-07-13

 • ХьэтIохъущокъуэм и хадэм ит шахмат унэ цIыкIур зэрагъэпэщыжын зэраухам щыгъуазэ дещI Налшык къалэм и унафэщI Ахъуэхъу Таймураз.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр утыку къохьэ

2021-07-13

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым тхьэмахуэ зэхуаку блэкIам къриубыдэу щызэфIэкIащ бакалаврхэмрэ магистрхэмрэ я къызэрыщIагъэкI щIэныгъэ квалификацэ лэжьыгъэхэр пхыгъэкIыныр, къэрал экзаменхэр тыжыныр. Ди гуапэ зэрыхъущи, мы гъэм университетым къыщIигъэкIа ныбжьыщIэхэм яхэтщ журналист IэщIагъэм хуеджахэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Тхыдэр я щыхьэту

2021-07-13

 • КъызыфIамыгъэIуэхуу икIи емылIэлIащэу щIыпIэцIэхэр щызэрахъуэкI куэдрэ къэхъуми, апхуэдэ Iуэхугъуэхэр къыщекIуэкI щIыналъэм ижькIэрэ иса лъэпкъым япэм къигъэсэбэпу щыта фIэщыгъэхэм псэщIэ къыщыхыхьэжи щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъуазджэм  и  адыгэ  вагъуэ

2021-07-13

 • СССР-м, РСФСР-м, КъБР-м я цIыхубэ артист, Совет Союзым, РСФСР-м, Урысей Федерацэм я къэрал саугъэтхэм я лауреат Темыркъан Юрэ адыгэ лъэпкъым и мызакъуэу, къэрал псор зэрыгушхуэ цIыхущ, зи зэфIэкIыр дунейм щызэлъащIыса дирижёр ахъырзэманщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Усэныр зи насып

2021-07-13

 • Балъкъэр усакIуэ Зумакуловэ Танзиля 1934 гъэм бадзэуэгъуэм и 18-м Iуащхьэмахуэ районым хыхьэ Гирхожан жылэм къыщалъхуащ. Абы и сабиигъуэр зауэ нэужь лъэхъэнэм ирихьэлIати, а зэманым и гугъуехь псори игъэващ. 1940 — 1944 гъэхэм ар щеджащ къуажэм дэт пэщIэдзэ еджапIэм. АдэкIэ щIэныгъэ зэгъэгъуэтыным щыпищар балъкъэр лъэпкъыр здаша Къыргъызращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шагъдий вагъуэбэр – Шапсыгъым

2021-07-13

 • Бжьэдыгъукъалэ (Краснодар) щыIэ ХыIуфэIус шапсыгъхэм я Адыгэ Хасэм, Урысейм и зауэ-тхыдэ зэгухьэныгъэм, Адыгэ Республикэм и Шу хасэм я жэрдэмкIэ бадзэуэгъуэм и 21 — 25-хэм екIуэкIынущ «Шагъдий вагъуэбэр — Шапсыгъым» зыфIаща шу зекIуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэныгъэр гъуэгуу  къыхихащ

2021-07-13

 • Лъэпкъым и узыншагъэр, и ехъулIэныгъэхэр, и къэкIуэнур абы и щIалэгъуалэм я деж щыболъагъу. Я зэфIэкIхэр бгъэщIагъуэрэ гуапэуи укъагъэуIэбжьу! ДаIуощIэ, допсалъэ, дигу дохьэри, лъэпкъым папщIэ ди щхьэр доIэт! Нобэрей ди лIыхъужьыр физик ныбжьыщIэщ, техникэ щIэныгъэхэм я кандидатщ. Мырзэбэч Мурат Къармэхьэблэ къуажэм къыщыхъуащ, Москва щIэныгъэ щызригъэгъуэтащ икIи абы щолажьэ, къэхутэныгъэ гугъухэр ирегъэкIуэкI. Унагъуэщ, щIалэрэ хъыджэбзрэ иIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бзэхэм зэпащIэ

2021-07-13

 • Налшык дэт «Синдика» хьэщIэщым «Гъунэгъум и бзэмкIэ уэрэдхэмрэ усэхэмрэ» зэпеуэм щыте­кIуахэм я саугъэтхэмрэ щытхъу тхылъхэмрэ щратыжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Адыгэ литературэр зыгъэбея

2021-07-13

 • Адыгэ Республикэм и цIыхубэ усакIуэ, Урысей Федерацэми Адыгейми щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, зэдзэкIакIуэ, тхыдэ щIэныгъэлI, профессор цIэрыIуэ Бэрэтэрэ Хьэмид Ехья и къуэр псэужатэмэ, бадзэуэгъуэм и 9-м илъэс 90 ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Нэр ягъэгуфIэрэ псэр дахьэхыу

2021-07-13

 • Налшык къалэ дэт Лъэпкъ музейм сурэтыщI ныбжьы­щIэхэм я гъэ­лъэ­гъуэ­ны­гъэ гъэщIэ­гъуэн икIи щIэщыгъуэ къыщызэIуахащ. Нэр ягъэгуфIэ, псэр дахьэх музейм и блынхэм фIэдза сурэт щхъуэкIэплъыкIэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр