ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жэуапыншэу топищ

2021-02-06

  • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щыIэ зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм зыщыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» щIышылэм и 29-м етIуанэ зэныбжьэгъугъэ зэIущIэр «ДыгъафIэ къалэм» и стадионым щригъэкIуэкIащ.

  • «Армавир»-м драгъэкIуэкIа япэ зэIущIэми хуэдэу, налшыкдэсхэм аргуэру къапэщIэтар топджэгур зи IэщIагъэу щымытхэр зыхэт ещанэ лигэм зыкъыщызыгъэлъагъуэ Осетие Ищхъэрэ-Аланием и «Ардон» командэращ. МазитIым щIигъукIэ зызыгъэпсэхуа ди щIалэхэм я дежкIэ апхуэдэ хьэрхуэрэгъухэр нэхъ къозэгъ зэныкъуэкъуныгъэ гуащIэхэм зыхуэгъэхьэзырыным ирыхыхьэжыну.
  • ТхьэмахуитI хъуауэ зызыгъасэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм я джэгукIэр хуэмурэ зэтоувэж. Абы и щыхьэтщ Осетие Ищхъэрэ-Алание Республикэм къикIахэм щхьэкъэIэтыпIэ зэрырамытар. Япэ дакъикъэхэм щегъэжьауэ ди щIалэхэр хэпщIыкIыу нэхъыфIащ икIи топ зыбжанэ дагъэкIыфыну щытащ. АрщхьэкIэ Iуэхур къащехъулIар 35-нэ дакъикъэращ. Iэпщацэ Маратщ зейр «Спартак-Налшыкым»  2021 гъэм япэу дигъэкIа топыр.
  • Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэ ди щIалэхэр нэхъ ерыщыжу ебгъэрыкIуэ хъуащ. ДакъикъипщI дэкIауэ арат ХъутIэ Анзор бжыгъэр щигъэбэгъуам.
  • Абдежми къыщызэтеувыIакъым «Спартак-Налшыкым» и футболистхэр. Топ джэгуным зэрыхуэзэшар я напщIэм телъу ахэр ипэкIэ кIуатэ зэпытт. Ашу Мурад бжыгъэр 3:0-м нигъэса иужькIэщ ахэр мащIэу щытесэбырар.
  • «Ардон»-р хэзыгъэщIахэм яхэтащ гъуащхьэтет Антиповыр (Къардэным ар ихъуэжащ 46-нэ дакъикъэм), гъуащхьэхъумэхэу КIэдыкIуейр (УнащIэр, 60), Шумахуэр (Белоусовыр, 60), Тебэрдыр (Молэмусэр, 60), Ольмезовыр, гъуащхьэхъумэныкъуэхэу Джатэрывэр, Уэрэзейр (Къумыкъур, 46), Iэпщацэр (Сэбаншыр, 65), гъуащхьауэхэу Бахъсэнокъуэр (Жангуразовыр, 65), ХъутIэр, Хьэшырыр (Ашур, 65).
  • Мы зэIущIэм махуитI-щы иIэжу и топджэгу гъащIэм къриубыдэу япэ зэгурыIуэныгъэр «Спартак-Налшыкым» дрищIылIащ абы и гъэсэн, зи ныбжьыр илъэс пщыкIуий ирикъуа къудей Къумыкъу Ислъам. Ар гъуащхьэхъумэныкъуэщ икIи нэгъабэ къахыхьа Бахъсэнокъуэ Алихъан, ХъутIэ Анзор сымэ, адрейхэми хуэ-дэу псынщIэ дыдэу фIыкIэ зыкъызэкъуихыну дыщогугъ. «Ардон»-м дригъэкIуэкIар абы и дежкIэ япэщ.
  • Зи гугъу тщIа зэныбжьэгъугъэ зэIущIэмкIэ «Спартак-Налшыкым» зэхуищIыжащ япэ зыгъэсэгъуэр. Ма- хуэ зытIущкIэ загъэпсэхунурэ ди щIалэхэр Нартсанэ (Кисловодск) къалэм кIуэнущ. Абы щыпащэнущ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щыIэ зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэм зыхуэгъэхьэзырыным.
  • Жыласэ  Заурбэч.
  • Сурэтым: Къумыкъу Ислъам и япэ зэгурыIуэныгъэм Iэ тридзащ.