ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысейпсо зэпеуэм зыхуагъэхьэзыр

2021-04-01

  • «Налшык» спорт комплексым щекIуэкIащ ХьэтIыхъу Джамболэт и фэеплъу къызэрагъэпэща сумомкIэ ныбжьыщIэхэм я Къэбэрдей-Балъкъэр зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ Старэ Шэрэдж, Къулъкъужын къуажэхэм, Шэджэм, Налшык къалэхэм щыщ спортсмени 150-м щIигъу.

  • Республикэ зэпеуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ Iэмал ягъуэт сумомкIэ ныбжьыщIэхэм я Урысейпсо зэхьэзэхуэу мы гъэм и накъыгъэм Налшык щекIуэкIынум хэтыну. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, абы кърихьэлIэнущ къэралым и щIыналъэ 44-м щыщ спортсмен 1000-м щIигъу.
  • Сурэтым:СумомкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIа, Налшык дэт курыт еджапIэ №30-м и еянэ классым щеджэ Лыджы-дэ Ислъам.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.