ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Футбол'

Бахъсэндэсхэр  чемпионыгъэм   аргуэру  хуокIуэ

2021-02-09

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм Бахъсэн и «Автозапчасть»-м и пашэныгъэр нэхъри игъэбыдащ. Нэгъаби хуэдэу, ар ерыщу дыщэ медалхэм хуокIуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Жэуапыншэу топищ

2021-02-06

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щыIэ зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм зыщыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» щIышылэм и 29-м етIуанэ зэныбжьэгъугъэ зэIущIэр «ДыгъафIэ къалэм» и стадионым щригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зэныбжьэгъугъэ  зэIущIэ

2021-01-28

 • Гъатхэпэм щIэзыдзэжыну Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэм зыхуэгъэхьэзырын езыгъэжьа «Спартак-Налшыкым» иджыпсту Налшык зыщегъасэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Къэралым  и  гуп къыхэхар  и  пщэ  къралъхьэ

2021-01-23

 • Урысей Футбол Зэгухьэныгъэм дыгъэгъазэм и 30-м Мэзкуу щригъэкIуэкIа зэIущIэм хъыбар гуапэ къытхуихьащ — ди лъахэгъу, «Спартак-Налшыкым» щыджэгуа икIи и тренер нэхъыщхьэу щыта Красножан Юрий къэралым и цIыхубз командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэу ягъэуващ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Иджы нэхъыфIыр Пащты Русланщ

2021-01-16

 • «Советская молодёжь» газетым спортым тетхыхь журналистхэм я деж ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу щIэупщIэныгъэхэр щрегъэкIуэкI, гъэ къызэднэкIым и футболист нэхъыфIыр игъэбелджылын папщIэ. А Iуэхугъуэр илъэс тIощIрэ хырэ хъуауэ зэкIэлъхьэужьу щыIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Прохладнэдэсхэм я  текIуэныгъэ лъэщ

2020-12-15

 • Прохладнэ и «Энергетик»-р республикэм и чемпионщ! Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2020 гъэм щекIуэкI зэхьэзэхуэр иухыным иджыри джэгугъуитI иIэжу ар наIуэ хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Кэнжэмрэ Къармэхьэблэмрэ хэт нэхъ лъэщыр?

2020-11-26

 • Ар щэбэт дызыхуэкIуэм зэхэкIынущ. КъБР-м ФутболымкIэ и федерацэм и Кубокыр къэхьыным теухуауэ екIуэкI зэпеуэм и кIэух Iыхьэр 2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 28-м зэхэтынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Иужьыр  гум къонэж

2020-11-24

 • «Форте» (Таганрог) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:0. Таганрог. «Форте арена» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 21-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Бжыгъэр къахузэIухакъым

2020-11-17

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 14-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Топыр  тенджызым ирагъэхьат

2020-11-10

 • «ТIуапсы» (ТIуапсы) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 0:4 (0:3). ТIуапсы. Школ №6-м и стадион. ЩэкIуэгъуэм и 7-м. Еплъынухэр стадионым ирагъэхьакъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЩэкIуэгъуэм  екIуэкIыну  зэIущIэхэр

2020-11-10

 • Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и Япэ гуп
 •  
 • ЕпщыкIутхуанэ джэгугъуэ
 • ЩэкIуэгъуэм и 13
 • (мэрем)
 • «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — «ТIуапсы» (ТIуапсы)
 • ЩэкIуэгъуэм и 14
 • (щэбэт)
 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ)
 • «Черноморец»
 • (Новороссийск) — «Форте» (Таганрог)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

«Спартак-Налшыкым»  зеIэтыж

2020-11-03

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Интер» (Черкесск) — 3:0 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 31-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Зэрахабзэу, 0:2-кIэ   къыщIадзэ

2020-10-29

 • «Кубань» (Краснодар) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 2:2 (2:0). Краснодар. «Кубань» стадион. Жэпуэгъуэм и 5-м. ЦIыху 400 еплъащ.
 • Судьяхэр Шафеев (Волгоград), Валеев (Дон Iус Ростов), Циклаури (Мэзкуу).
 • «Кубань»: Баринов, Черов (Сидоров, 72), Ерохин, Акопян, Овсиенкэ, Абдокъуэ (Чабанов, 66), Шабичев (Шульгин, 46), Каюмов (Горбатюк, 90+2), Гъурф, Грузнов, Мамты (Соловьёв, 81).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Тебэрды, Ольмезов, КIэдыкIуей, Шумахуэ, Дэхъу (Джатэрывэ, 54), Бахъсэнокъуэ (Апажэ, 90), Пащты, Хьэшыр (Дзэмыхь, 81), Iэпщацэ (Уэрэзей, 66), ХъутIэ (Багъэтыр, 51).

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэ

2020-10-20

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) – 3:2 (0:2). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 18-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Резуан зыхэт гупыр ехъуэж

2020-10-13

 • Ди лъахэгъу, Мэзкуу и «Спартак»-м и гъуащхьэхъумэныкъуэ Мырзэ Резуан 2020 — 2021 гъэхэм Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм я зэхьэзэхуэр иухыхукIэ «Химки» командэм бэджэнду къищтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол