ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ХэщIыныгъэхэр яIэу  къызэхуосыж

2021-07-03

  • Мазэ иримыкъу фIэкIа замыгъэпсэхуауэ къызэхуэсыжащ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэр. Абыхэм зыхуэгъэхьэзырын щIадзащ 2021 — 2022 гъэхэм Урысей Федерацэм топджэгумкIэ и етIуанэ дивизионым щекIуэкIыну зэхьэзэхуэм.

  • Жагъуэ зэрыхъущи, ди командэр зэрыщыту къекIуэлIэжакъым. Япэ дивизионым щыджэгу   Песчанокопскэм и «Чайка»-м нэхъапэIуэкIэ хыхьа Iэпщацэ Марат и лъэужьыр ихуащ «Спартак-Налшыкым»  и  капитан  Пащты Руслан. Иджы абы Таганрог и «Форте»-м и щIыхьыр ихъумэнущ. А гуп дыдэм хыхьащ иджыблагъэ Новороссийск           и «Черноморец»-м щыджэгуа ди   лъахэгъу Машэжь Ратмир. Нэрылъагъущ таганрогдэсхэм командэ лъэщ зэрызэхуашэсыр икIи увыпIэ лъагэхэм зэрыщIэбэнынур.
  • Абдежми къыщыувыIэну фэ теткъым «Спартак-Налшыкым» и хэ-щIыныгъэхэр. Ди командэм иращIылIауэ щыта зэгурыIуэныгъэм и пIалъэр икIа щIалэ зыбжанэ нэгъуэщI гупхэмкIэ йоплъэкI. Куэд елъытауэ щытынущ налшыкдэсхэм я тренер нэхъыщхьэу ягъэувынур хэтми. ЗэкIэ гупым зегъасэ Шакъ Азэмэт и уна-фэм щIэту.
  • Нобэ ди щIалэхэм Нартсанэ (Кисловодск) зэныбжьэгъугъэ зэIу-щIэ щыдрагъэкIуэкIынущ зэгуэрым «Спартак-Налшыкым» и тренер нэхъыщхьэу щыта Ташуев Сергей зи пашэ Песчанокопскэм и «Чайка»-м.  Абы хъарзынэу хэзагъэ хуэдэщ Iэп-щацэ Марат. Ар жыджэру хэтащ песчанокопскэдэсхэм иджыблагъэ ирагъэкIуэкIа зэIущIитIми. Уеблэмэ, зым, Владикавказ и «Алания»-м щыдэджэгуам, ди лъахэгъум и фIыгъэкIэ «Чайка»-м топ дигъэкIащ.
  • ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, налшыкдэсхэр зыхэтыну Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым          и Япэ гупым щекIуэкIыну зэхьэзэхуэм бадзэуэгъуэм и 17 — 19-хэм щIидзэнущ. Абы и пэ махуэ зыщыплIкIэ щыIэнущ къэралым и кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэпеуэм и финалым и 1/256 Iыхьэм хыхьэ зэIущIэхэр.
  • Хьэтау Ислъам.