ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Еянэм щызэдолъэпэрапэ

2021-07-20

  • Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм футболымкIэ я чемпионатым и еянэ джэгугъуэм къыщыхагъэщIащ пэщIэдзэ зэIущIиблми щытекIуарэ зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызэдэзыIыгъ Прохладнэ и «Энергетик»-мрэ Нэзрэн и «Ангушт»-мрэ. АрщхьэкIэ абыхэм бжьыпэр зэдаутIыпщакъым.

  • Ди щIалэхэр кърагъэкIуэтащ Дон Iус Ростов и ермэлыхэм. Абыхэм я «Нахичевань» командэр иужь джэгугъуитхум зыми къыщыхигъэщIэфакъым икIи, а лъэхъэнэм плIэнейрэ щытекIуэри, бжьыпэр зыIыгъхэми гъунэгъу закъыхуищIащ. Прохладнэ и «Энергетик»-м абы къыхудигъэкIа топитIым зэ фIэкIа жэуап иритыфакъым. Дыдейхэм къахэжаныкIар Тэтэр Исмелщ.
  • «Ангушт»-ри къыщызэтрагъэувыIащ Къалмыкъым и къалащхьэм. Абы папщIэ щIыпIэ «Уралан»-р зы топ закъуэми ирикъуащ.
  • Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм футболымкIэ я чемпионатым ебланэу къыщыхэжаныкIа Иуан Азрэт гъуащхьауэхэм я зэпеуэм бжьыпэр зэрыщиIыгъщ. Абы топ зырызкIэ къыкIэроху «Ангушт»-м щыджэгухэу Алиев Бэчхъанрэ Дон Iус Ростов и «Нахичевань»-м и пашэ Багданов Романрэ.
  • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ иужьу зэхэта джэгугъуитIым къарикIуа бжыгъэхэм: бадзэуэгъуэм и 7-м«Нахичевань» (Дон Iус Ростов) — «УОР-Дагестан» (Каспийск) — 2:0, «Энергетик» (Прохладнэ) — «Волгарь-Ю» (Астрахань) — 3:0 (топхэр дагъэкIащ Бажэ Амир, Урыс Аслъэн, Иуан Азрэт сымэ), «Ангушт» (Нэзрэн) — «Динамо-Дагестан» (Мэхъэчкъалэ) — 5:1, «Динамо-М» (Мэхъэчкъалэ) — «Уралан» (Элиста) — 1:1, «Дербент» (Дербент) — «Астрахань» (Астрахань) — 1:1; бадзэуэгъуэм и 14-м«Нахичевань» — «Энергетик» — 2:1, «Уралан» — «Ангушт» — 1:0, «Волгарь-Ю» — «Дербент» — 1:2, «УОР-Дагестан» — «Динамо-Дагестан» — 0:3, «Астрахань» — «Динамо-М» — 0:3.
  • Бадзэуэгъуэм и 22-м Нэзрэн къалэм щызэIущIэнущ зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызэдэзыгуэш щIыпIэ «Ангушт»-мрэ Прохладнэ и «Энергетик»-мрэ.
  • Къаудыгъу Заур.