ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Спартак-Налшыкым» аргуэру и тренер нэхъыщхьэщ Биджиев Хьэсэнбий

2021-07-10

  • Мыгувэу щIэзыдзэну Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкIыну зэхьэзэхуэмрэ къэралым и кубокыр къэхьыным теухуа зэпеуэмрэ «Спартак-Налшыкыр» хыхьэнущ Биджиев Хьэсэнбий и тренер нэхъыщхьэу. Апхуэдэ хъыбар вэсэмахуэ къытIэрыхьащ.

  • КъищынэмыщIауэ, Биджиевым пIалъэкIэ къалэн щащIащ «Спартак-Налшык» профессионал футбол клубым и унафэщI къулыкъури. Нэхъапэм ар зи пщэрылъу щыта Мэшыкъуэ Аслъэн дяпэкIэ и пашэу щытынущ зэфIэкI зиIэ топджэгу ныбжьыщIэхэр ди командэм къыхуэзылъыхъуэну гупым.
  • Биджиев Хьэсэнбий илъэс 55-рэ ипэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм къыщалъхуащ. Налшык и «Спартак»-м и гъуащхьэтету 1983 гъэм джэгун иригъэжьащ икIи зэIущIэ 52-м абы и гъуэр щихъумащ. ИлъэситI дэкIри, дзэм къулыкъу щищIэну здраджа Дон Iус Ростов и СКА-м хагъэхьащ. ИужькIэ ЦСКА-м хэту Совет Союзым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм джэгугъуэ 15 иригъэкIуэкIащ.
  • КъыкIэлъыкIуэу Мэзкуу и «Локомотив»-м 1989 гъэм ирагъэблэгъащ. Абы хэту зэIущIэ 50-м зыкъыщигъэлъэгъуащ. СССР-м и кубокым и финалым 1990 гъэм щыджэгуащ. Урысей Федерацэм и чемпионатым и дыжьын (1995, 1998), домбеякъ (1994) медалхэр къихьащ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщыхъуа щIалэхэм ящыщу (и анэр           адыгэщ,  и  адэр къэрэшейщ) япэу         хамэ къэрал футбол командэм джэгун щригъэжьащ. Петах-Тихвирэ Телль-Авиврэ (Израиль) я «Хапоэль» командэхэм я гъуэр ихъумащ. Европэм и кубокхэр къэхьыным ехьэлIа зэпеуэхэм хэту зэIущIи 9 иригъэкIуэкIащ.
  • ИужькIэ гъэсэныгъэ IэнатIэм пэрыуващ. Мэзкуу и «Локомотив»-м, Пермь и «Амкар»-м, нэгъуэщI командэхэми къулыкъу зэмылIэужьыгъуэхэр щрихьэкIащ. 2002, 2004 гъэхэм «Локомотив»-р къэралым и чемпион зэрыхъуам къыхэкIыу, абы         и унафэщIхэм яхэту дыщэ медалхэр къыхуагъэфэщащ.
  • ИтIанэ, 2014 гъэм, «Спартак-Налшыкым» къигъэзэжри, абы и тренер нэхъыщхьэу лэжьащ. Илъэсищ дэкIри Курск и «Авангард»-м ирагъэблэгъащ икIи, зэи къэмыхъуауэ, а командэр япэ дивизионым щыджэгу пэтми, Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокым и финалым нигъэсащ.
  • Мы гъэм и пэщIэдзэм Волгоград и «Ротор»-м и тренер нэхъыщхьэу ягъэуващ Биджиев Хьэсэнбий. Ар- щхьэкIэ, иужь увыпIэхэм ящыщ зыр иубыду премьер-лигэм къыщыхагъэкIыжым, езыри хуит къэхъуащ.
  • Биджиевым  и  унафэм  щIэту «Спартак-Налшыкым» мы гъэм къыпэщылъ зэIущIэхэм иджыпсту зыхуегъэхьэзыр. Урысей Федерацэм футболымкIэ и кубокыр къэхьыным теухуауэ екIуэкI зэпеуэм и 1/256-нэ Iыхьэм ипкъ иткIэ бадзэуэгъуэм и        18-м ар IущIэнущ «Мэхъэчкъалэ» командэм. Абы иужькIэ етIуанэ дивизионым и Япэ гупми зэхьэзэхуэм щыщIидзэнущ.
  • Хьэтау  Ислъам.