ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2021

Угъурлыуэ къытхущIэкIыну!

2021-09-04

  • КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэм дэщIыгъуу фокIадэм и 1-м ди республикэм щагъэлъэпIащ ЩIэныгъэхэм я махуэри. Гухэхъуэт а пщэдджыжьыр. ДэнэкIи хуэдэу, ди щIыналъэм и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ я уэрамхэм къыдыхьат удз гъэгъа Iэрамэ дахэхэр зыIыгъ, екIуу хуэпа ныбжьыщIэхэр. Ахэр хуэпIащIэрт я школхэм щекIуэкIыну гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм, я япэ дерсхэм. Псом хуэдэжтэкъым махуэшхуэр нэхъыбэу зыхуэщIа сабийхэу япэ дыдэу япэ классым кIуэхэм яIэ гукъыдэжым и инагъыр. Апхуэдэ цIыкIухэм я бжыгъэр ди республикэм мы гъэм мин 12,5-м щыщIегъу. Псори зэхэту къапщтэмэ, гъэ еджэгъуэщIэр яублэжащ ди щIыналъэм и ныбжьыщIэ мини 115-м щIигъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Терроризмэм ебэныным щызэкъуэувэным и махуэмкIэ цIыхухэм зэрызахуигъазэ

2021-09-04

  • Урысей махуэгъэпсымкIэ фокIадэм и 3-р Терроризмэм ебэныным щызэкъуэувэным теухуа махуэщ. Ар къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ 2004 гъэм фокIадэ мазэм и япэ махуэхэм Беслъэн къалэм къыщыхъуа гукъутэ Iуэхугъуэхэм. Абы щыгъуэм терактым цIыху 300-м щIигъу хэкIуэдауэ щытащ, я нэхъыбэр сабийуэ. А къэхъукъащIэ шынагъуэм къигъэлъэгъуащ абы и къызэгъэпэщакIуэхэмрэ и гъэзэщIакIуэхэмрэ я нэмыукIытэншагъэм, гущIэгъуншагъэм, бзаджагъэм, гъэпцIагъэм гъунэ зэримыIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гумрэ псэмрэ зыгъэпIейтей

2021-09-04

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ гъэ еджэгъуэщIэм хуэщIа гуфIэгъуэ зэхыхьэу Шэрэдж районым хыхьэ Жэмтхьэлэ Ипщэм щызэхашам. ЩIыналъэ администрацэм и унафэщI Муртазов Борис и гъусэу ар яхуэзащ Чубаков Алий и цIэр зэрихьэу жылэм дэт курыт школым и егъэджакIуэхэмрэ езанэ классым щIэтIысхьахэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

ЕфIэкIуэныгъэм и нэщэнэу

2021-09-04

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ гупыр фокIадэм и 1-м щыIащ республикэм промышленностымрэ мэкъумэш хозяйствэмкIэ и предприятэхэм ящыщу зыбжанэм, гъуэгуухуэхэм я лэжьыгъэр языныкъуэ щIыпIэхэм зэрыщекIуэкIми щыгъуазэ зыхуащIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Усен Олег Мусэ и къуэр

2021-09-04

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэмрэ журналистикэмрэ хэщIыныгъэшхуэ ягъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 69-м иту дунейм ехыжащ театрымрэ киномрэ я артист, журналист, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Усен Олег Мусэ и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Багъ Марьям: Адыгэ щIэблэр лъэпкъыпсэу къэтэджын папщIэ

2021-09-04

  • Адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэу илъэс куэдкIэ лэжьа, журналистикэми зи зэфIэкI щеплъыжа Багъ Марьям зыхуэдгъэзащ щIэблэр лъэпкъыпсэу, я бзэм пщIэ хуащIу, фIыуэ ялъагъуу къэтэджыным теухуа и Iуэху бгъэдыхьэкIэхэмрэ иужьрей илъэситIым къыдигъэкIа тхылъхэмрэ тедгъэпсэлъыхьыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

«Сыринэ» ныбжьыщIэ театр диIэнущ

2021-09-04

  • Зэи щымыIауэ ныбжьыщIэ театр ди республикэм иIэнущ. «Сыринэ» зыфIаща театр-студиер «Адыгэ дуней» лъэпкъ фондым къызэрегъэпэщ артист ныбжьыщIэхэм зыщагъэсэн папщIэ, адыгэбзэр зыгъэIурыщIэхэр, утыку итыным дихьэххэр ирагъэблагъэ.    

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Зыгъэпсэхугъуэм махуэм

2021-09-04

  • Зэпкърымыхауэ гъэжьа гуэгушыл
  • Гуэгушыр ягъэкъабзэри, псы щIыIэкIэ фIыуэ ятхьэщI. Щхьэри, лъакъуэхэри, нэгэгъури, тхьэмщIыгъури зыхуей хуагъазэ. Гуэгушылми, и кIуэцIфэцIми шыгъу щахуэ, фIыуэ хагъэхьэу. ИтIанэ ар дагъэ къэплъа зэрыт тебэшхуэм иралъхьэ, и щIыбыр егъэзыхауэ, кIуэцIфэцIри щIыгъуу. Гуэгушылым и щхьэфэм шатэ щахуэ, псы пщтыр тIэкIу щIакIэри хьэкулъэкIэ ягъажьэ сыхьэтитI хуэдэкIэ. ЩыжьэкIэ езым къыщIэж псыри, шати гуэгушым щыхуэн хуейщ, и теплъэкIэ тхъуэплъ дахэ хъун щхьэкIэ. Лы жьар тебэм кърахыжри, тепщэчым иралъхьэ. Тебэм къина псыри дагъэри яз, езы тебэр ятхьэщIри гъущэу ялъэщIыж, ар мафIэм трагъэувэри тхъу иракIэ. Абы цIыкIу-цIыкIуурэ упщIэта бжьыныху, шыбжий плъыжь сыр хьэжа халъхьэри бжьыныхум дыщафэ къытеуэху ягъэлыбжьэ. Гуэгушылым къыщIэжа лэпс дагъэр щIакIэ, мафIэр цIыкIу ящIри, тебащхьэр тепIауэ дакъикъи 6-7-кIэ къагъавэ. Тебэр къытрахыж, джэдгын хаудэри, и щхьэр тепIауэ дакъикъи 4-5-кIэ щагъэт. Iэнэм щытрагъэувэкIэ, гуэгушыр Iыхьэ-Iыхьэурэ зэпкърах е якъутэ, тепщэчым иралъхьэри бжьыныху лыбжьэ тракIэж. ПIастэ хуабэ и гъусэу пщтыру яшх.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Щэнхабзэ дауэдапщэхэм къалэр дэщIэращIэт

2021-09-04

  • КъБР-м и Къэралыгъуэм, Конституцэм, ЩIэныгъэм, Налшык къалэм я махуэхэр ди республикэм Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха