ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Италиер Европэм и чемпионщ

2021-07-15

  • Амстердам, Баку, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург, Севилье къалэхэм мазэкIэ щекIуэкIа Европэм футболымкIэ и чемпионатым и кIэух Iыхьэр бадзэуэгъуэм и 11-м Инджылызым и «Уэмбли» стадион цIэрыIуэм щиухащ. Абы и дыщэ медалхэр зыIэрагъэхьащ Италием и командэ къыхэхам щыджэгухэм.

  • Дуней псор иджыри къэс зыгъэгулэз коронавирус уз зэрыцIалэм и зэранкIэ нэгъабэ ягъэIэпхъуа мы зэхьэзэхуэ иным дуней псом щафIэхьэлэмэту щыкIэлъыплъащ. Узэплъыни гъунэжт. Хэтащ абы Урысей Федерацэм и командэ къыхэхари, арщхьэкIэ зыхэхуа гупым къыхэкIыфакъым, иужь дыдэ увыпIэм къыщынэри.
  • Лондон и «Уэмбли» стадион абрагъуэм щызэхэтащ кIэух зэIущIэр. Абы щызэхуэзат Инджылызымрэ Италиемрэ я командэ къыхэхахэр. Хэгъэрейхэм нэхъапэм апхуэдэ ехъулIэныгъэ зэи яIатэкъым, итальянхэр Европэм и чемпион щыхъуар 1968 гъэ жыжьэрат.
  • Евро-2020 зэхьэзэхуэм и финалым дэрэжэгъуэ ин къаритащ топджэгум дихьэххэм. ЗэIущIэм щIидзэри дакъикъитIи блэкIатэкъым инджылызхэр 1:0-у япэ щищам. Апхуэдэ щIэдзэкIэм хэти и лъэр щIигъэхуфынут, зэIущIэ 27-кIэ зэкIэлъхьэужьу зыми къыхимыгъэщIэфауэ мыбы къэса итальянхэм къищынэмыщIа. Джэгум хухаха зэманым абыхэм бжыгъэр зэхуэдэ ящIыжыфащ икIи зэIущIэ нэужь пенальтихэмкIэ инджылызхэр 3:2-уэ хагъэщIащ.
  • Европэм и чемпион хъуахэр зыгъэсар Санкт-Петербург и «Зенит»-м и тренер нэхъыщхьэу щыта Манчини Робертэщ. Абы и унафэм щIэту джэгуа «ищхъэрэ къалащхьэм» и командэмрэ Урысей Федерацэм и гуп къыхэхамрэ я капитан Дзюбэ Артём зэгуэрым жиIауэ щытащ Манчини тренер мыхьэнэншэу. Хэт сытми зэманымрэ джэгупIэ губгъуэмрэ къагъэлъэгъуащ. Псалъэм къыдэкIуэу къыхэдгъэщынщи, мы зэхьэзэхуэм кърикIуахэм хэплъэжри ди къэралым и футбол командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ къулыкъум пагъэкIащ илъэситхум нэблэгъауэ абы пэрыт Черчесов Станислав.
  • Дэ дигу зэрыдгъэфIэфынур зыщ – блэкIа лIэщIыгъуэм дыщыпсэуа Совет Союзым футболымкIэ и командэ къыхэхам и ехъулIэныгъэ нэхъ ин дыдэхэр щызыIэригъэхьар Европэм и чемпионатхэращ. Аращ япэ дыдэу 1960 гъэм абы и дыщэ медалхэр къэзыхьар, къищынэмыщIауэ иджыри щэнейрэ (1964, 1972,1988 гъэхэм) и финалым щыджэгуар.
  • Урысей Федерацэм и Iуэхухэр нэхъ къызэрыгуэкIщ. Зэ закъуэщ ди къэралым и командэ къыхэхам медаль гуэр къыщихьыфар. 2008 гъэм абы Европэм и чемпионатым ещанэ увыпIэр щиубыдащ. Абы лъандэрэ дэкIа илъэс пщыкIущым гур къыщIэзыубыдэн гуэр щыIакъым, щIэх дыдэ апхуэдэ къэхъунуи фIэщщIыгъуейщ.
  • Жыласэ Замир.