ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Япэр IуагъэкIуэтами, къапэплъэри къазэрыщхьэщыкI щыIэкъым

2021-07-20

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 3:2 (2:0). Налшык. «Спартак» стадион. Бадзэуэгъуэм и 18-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

 • Судьяхэр: Иваненков (Ставрополь), Ешак (Сочэ), Сафаров (Сальск).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Мэкъуауэ, Шумахуэ З., Ольмезов, Сындыку, Дэхъу, Шумахуэ И., Багъэтыр (Ашуев, 67), ХъутIэ, Бахъсэнокъуэ, ЛIуп.
 • «Динамо»: Хамхоев, Ибрагимов, Гитинов, Халимбеков, Красильниченкэ, Кагермазов, Юсупов, Агаларов, Гаджиев, Абдурагимов, Бигулаев.
 • Топхэр дагъэкIащ: Багъэтырым, 14 (1:0). Багъэтырым, 43 (2:0). Гитиновым, 67 (2:1). ХъутIэм, 75 (3:1). Халимбековым, 77-пенальтикIэ (3:2).
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым топджэгум щыдихьэххэр темыпыIэжу пэплъэрт «Спартак-Налшыкыр» утыку къыщихьэжынум. Мазэрэ ныкъуэрэ ипэкIэ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм я зэхьэзэхуэр зэриухрэ абы зэхъуэкIыныгъэ куэд къыщыхъуат: ди щIалэ лъэрызехьэ зыбжанэ, я капитаныр я пашэу, хэкIыжат, тренер нэхъыщхьэуи Биджиев Хьэсэнбий ягъэувыжат. АрщхьэкIэ гупым и зэфIэкIыр нобэ здынэсымрэ зызыхуагъэсахэмрэ ямыгъэбелджылауэ зэхьэзэхуэм хыхьэн хуей хъуащ, зы зэныбжьэгъугъэ зэIущIи ирагъэкIуэкIыну хунэмысауэ.
 • Джэгум хэтхэм я унэцIэхэр дикторым къыщриIуэм стадионым къэкIуахэм икъукIэ гуапэ ящыхъуащ «Спартак-Налшыкым» уей-уей щыжригъэIа лъэхъэнэм хэта гъуащхьауэ ЛIуп Ислъам къызэригъэзэжар. Абы пщIэ лей зэрыхуащIым и щыхьэтщ гупым и капитану щытыну занщIэу дзыхь зэрырагъэзар. КъищынэмыщаIуэ, гъуащхьэхъумэ Шумахуэ Заур и къуэш Идар Псыхуабэ и «Мэшыкъуэ-КМВ»-м къыхашри, зэанэкъилъхухэр зэгъусэу хъужат.
 • ЗэIущIэм и япэ Iыхьэм къыщыхэлыдыкIащ Багъэтыр Альберт. Джэгум и епщыкIуплIанэ дакъикъэм жыжьэу щыту абы бжыгъэр къызэIуихащ. ИужькIэ, загъэпсэхуну икIыным куэд къэмынэжауэ, етIуанэ топри хьэщIэхэм яхудигъэкIри, ди щIалэхэм тегушхуэныгъэ ин яхилъхьащ.
 • ЕтIуанэ Iыхьэми «Спартак-Налшыкым» и тепщэныгъэкIэ къыщIидзащ. АрщхьэкIэ 67-нэ дакъикъэм хьэщIэхэм я ебгъэрыкIуэныгъэр зыIэщIагъэкIащ икIи бжыгъэр 2:1-м хуагъэкIуащ.
 • Налшыкдэсхэм я жэуапым куэдрэ пагъэплъакъым. 75-нэ дакъикъэм Ольмезов Артур Iэзэу къыхита топым ХъутIэ Анзор щхьэкIэ лъэщу еуэри, хэгъэрейхэм я Iуэхур игъэтэмэмыжащ. Абы мащIэу игъэбэлэрыгъа ди щIалэхэр аргуэрэу бэлыхь хэхуэ пэтащ — «Динамо»-м и ебгъэрыкIуэныгъэхэм ящыщ зыр футбол хабзэм къемызэгъыу къызэпаудри, пенальтикIэ топ къыхудагъэкIащ.
 • Джэгур иухыным иджыри дакъикъэ пщыкIутхум хуэдиз иIэжщ, бжыгъэр 3:2-ти, дапщэщи зихъуэжыфынут. Ар фIыуэ къызыгурыIуа «Спар-так-Налшыкым» и футболистхэр адэкIэ хуабжьу сакъащ. Абыхэм я гъуэм ихъуреягъыр кърагъэбыдэкIам и закъуэкъым, атIэ топ зытIущ иджыри дагъэкIыфыну щытащ. АрщхьэкIэ апхуэдэуи кубокым щыкIуэтэну Iэмал ягъуэтащ.
 • Арати, тренер нэхъыщхьэ Биджиев Хьэсэнбийрэ гъуащхьауэ лъэрызехьэ ЛIуп Ислъамрэ я къэгъэзэжыныгъэр угъурлы гупым яхуэхъуащ. Урысей Федерацэм и кубокыр 2022 гъэм къэхьыным теухуауэ зэхаубла зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэ зэIущIэм ахэр щытекIуащ. Иджы, бадзэуэгъуэм и 28-м, финалым и 1/128-нэ Iыхьэм ипкъ иткIэ къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэм «Спартак-Налшыкым» хьэрхуэрэгъу къыщыхуэхъунущ Мэхъэчкъалэ и «Легион-Динамо»-р. Дагъыстэным и къалащхьэм и зы командэр Налшык щыхагъэщIат, адрейм хьэщIапIэ кIуауэ дауэ хуэхъунуми мыгувэу къэтщIэнщ.
 • Абы и пэ къихуэу Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым зэхьэзэхуэр щызэхаублэнущ. Бадзэуэгъуэм и 24-м Дон Iус Ростов къалэм «Спартак-Налшыкым» пэщIэдзэ зэIущIэр щIыпIэ СКА-м щыдригъэкIуэкIынущ.
 • Хьэтау Ислъам.