ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Щызэхуэдэщ Налшыки Мейкъуапи

2021-06-16

 • «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:0 (0:0). Мейкъуапэ. Адыгейм и республикэ стадион. Мэкъуауэгъуэм    и 9-м. ЦIыху 650-рэ еплъащ.

 • Судьяхэр: Опейкинэ, Ежак (тIури Сочэ щыщщ), Головченкэ (Дон Iус Ростов).
 • «Дружба»: Орехов, Хьэгъур, Подковыров, Букие, Iэшэ, Гогиты, Антоненкэ, Ещенкэ, Къуэн, Андрейченкэ, Бабенкэ.
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Ольмезов, Сындыку, Шумахуэ, Мэкъуауэ, Дэхъу, Багъэтыр (Къумыкъу И., 76), Ашуев (Апажэ, 82), Iэпщацэ, ХъутIэ (Жангуразов, 69), Хьэшыр.
 • Топыр дигъэкIащ: Iэшэм, 76 (1:0).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Iэшэм, Ольмезовым, Сындыкум, Къуэным.
 • 53-нэ дакъикъэм пенальтир худэгъэкIакъым Шумахуэм.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и мыгъэрей Iыхьэм щыщIадзэжа гъатхэпэ мазэм «Спартак-Налшыкым» Мейкъуапэ и «Дружба»-р 3:1-уэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм зэрыщыхигъэщIам къытщигъэхъуат ди командэр зэхьэзэхуэм хъарзынэу хуэхьэзыррэ дяпэкIэ дэрэжэгъуэ къыдитыну. АрщхьэкIэ адэкIэ къыкIэлъыкIуа мазищым хьэкъ къытщащIащ зыми фIыкIэ зэрызэримыхъуэжар икIи, иужькIэ тренер нэхъыщхьэу нэгъуэщI ягъэувами, псори зэрыщыту къызэрынэжар. Нэгъаби хуэдэу, налшыкдэсхэр зэфIэкI щIагъуэ зимыIэхэм къахэнащ икIи Адыгейм мэкъуауэгъуэм и 9-м щыфIахьа иужькIэ наIуэ хъуащ епщIанэ увыпIэм зэрыфIэмыкIыфынур.
 • «Спартак-Налшыкымрэ» «Дружба»-мрэ гъатхэпэм зэрызэхуэзэрэ я щытыкIэм щIагъуэу зихъуэжатэкъым — тIури турнир таблицэм и етIуанэ Iыхьэм къызэрыщынат. Апхуэдэу щыт пэтми, мы зэхьэзэхуэм щыщу иужь дыдэ зэIущIэр зи стадионым щезыгъэкIуэкI мейкъуапэдэсхэр щIэхъуэпсырт къыдэщIыну къэкIуахэм гуIэфIтещIэж хуащIыну. Ар абыхэм къайхъулIащ, хуабжьу гугъу дехьами.
 • Джэгум и япэ Iыхьэр бжыгъэр къызэIуамыхауэ кърахьэлIа иужькIэ, налшыкдэсхэм я ебгъэрыкIуэныгъэ лъэщхэмкIэ етIуанэр ирагъэжьащ. Абыхэм пэмылъэщыж хъуа «Друж-ба»-м и футболистхэм я гъуэм пэмыжыжьэу хабзэр къызэпаудащ. ЗэIущIэм и судья нэхъыщхьэ, Сочэ щыщ пщащэ гуакIуэ Опейкинэ Верэ куэдрэ мыгупсысэу метр пщыкIузым и деж игъэлъэгъуащ. Ди щIалэхэм ящыщу пенальтихэр зыгъэзащIэ хабзэ Пащты Руслан мы джэгум зэрыхэмытым къыхэкIыу Iуэхур и пщэ иралъхьащ Шумахуэ Заур. Ар лъэщу икIи тегъэпсауэ топым еуа хуэдэт, арщхьэкIэ хэгъэрейхэм я гъуащхьэтетым фIэкIакъым.
 • Метр пщыкIузым и деж щыту къызэрыхэмыжаныкIыфам «Спартак-Налшыкым» и лъэр щIигъэхуащ. «Дружба»-м ар Iэзэу къигъэсэбэпащ икIи 76-нэ дакъикъэм Iэшэ Анзор ди гъуащхьэхъумэхэм яIэщIэкIри, мейкъуапэдэсхэм текIуэныгъэр къезыгъэхьа топ закъуэр къытхудигъэкIащ.
 • Арати, етIуанэу зэкIэлъхьэужьу «Спартак-Налшыкыр» 0:1-уэ къыхагъэщIащ. Тхьэмахуэ ипэкIэ къытхуеблэгъа Таганрог и «Форте»-р а бжыгъэмкIэ къефIэкIащ, иджы Мейкъуапэ абы къыщытригъэзэжащ.
 • Зэхьэзэхуэм и Iуэхугъуэ нэхъыщхьэри зэфIэкIащ. Черкесск щыIэу 7:0-у щIыпIэ «Интер»-р хэзыгъэщIа Краснодар и «Кубань»-м бжьыпэр Iэрыхьащ икIи  япэ дивизионым кIуэну Iэмал игъуэтащ. Абы и иужь зэIущIэм топищ зэуэ щыдигъэкIащ гупым и капитан Мамты Хьэсэн, зэ къыхэжаныкIащ Абдокъуэ Нурий. Гъурф Азэмэти хуабжьу жыджэращ. А щIалэхэр дивизион нэхъыфIми зэрыщыхэмыгъуэщэнур нэрылъагъущ икIи тфIэхьэлэмэту дакIэлъыплъынущ.
 • Павловскэм и «Кубань-Холдинг»-р иужь джэгугъуэхэм ныкъуэкъуэжыщакъым, ищхьэкIэ кIуэтэфын папщIэ лицензэ къызэрырамытам къыхэкIыу. Ар зэхьэзэхуэм щытекIуами япэ дивизионым ягъэкIуэнутэкъым, и Iуэхухэр (стадионыр, базэр, спорт школыр…) абы зэрыхуэмыщIар и щхьэусыгъуэу. Арати, нэхъыфIу къалъытагъэнщ я щIыналъэм щыщ краснодардэсхэм гъуэгур хуит хуащIмэ. Армырамэ езы-хэм я пIэкIэ Томск и      «Томь»-р япэ дивизионым къыхагъэнэнут.
 • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэ-хуэм ипкъ иткIэ бэрэжьей кIуам зэхэта зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Интер» (Черкесск) — «Кубань» (Краснодар) — 0:7, «ТIуапсы» (ТIуапсы) — «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — 0:0, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — 2:2, «Краснодар-3» (Краснодар) — «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — 3:0, «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 0:3, СКА (Дон Iус Ростов) — «Черноморец» (Новороссийск) — 2:3, «Форте» (Таганрог) — «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — 1:0.
 • Дыгъуасэ, мэкъуауэгъуэм и 15-м, иухащ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэр. Абы и иужь дыдэ джэгугъуэм «Спартак-Налшыкым» къыщригъэблэгъащ Дон Iус Ростов и СКА-р. Ар зэрекIуэкIамрэ турнир таблицэм игъуэта кIэух теплъэмрэ ятеухуа тхыгъэ ди газетым тетынущ.
 • Жыласэ Заурбэч.