ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2021

2021-09-01

КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэщ

КъБР-м и Конституцэм и махуэщ

ЩIэныгъэм и махуэщ

Налшык къалэм и махуэщ

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мыхьэнэшхуэ зиIэ гуфIэгъуэ

2021-09-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Республикэм и махуэм теухуа и хъуэхъу
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Нобэ дэ догъэлъапIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ гуфIэгъуэ — Республикэм и махуэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал ухуэкIэр, жылагъуэ-политикэ и лъэныкъуэкIэ зытетыну мардэхэр зыхуэдэнур а махуэрщ щаубзыхуар икIи республикэм и тхыдэ гъуэгуанэр абы епхащ, ар зэкъуэтынымрэ зэрыIыгъынымрэ, зэныбжьэгъунымрэ зызэхэщIыкIынымрэ я дамыгъэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Лъахэм и зыужьыныгъэм хущIэкъухэр

2021-09-01

 • Хабзэ зэрыхъуам тету, фокIадэм и 1-м, КъБР-м и Къэралыгъуэм и махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щIыхь, фIыщIэ тхылъхэмрэ къэрал дамыгъэхэмрэ яритащ зыпэрыт IэнатIэм къыщыхэжаныкIа IэщIагъэлI пажэхэм. ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и спикер Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутатхэу Щхьэгуэш Адэлбийрэ Геккиев Зауррэ, министрхэр, нэгъуэщI къулыкъущIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Парламентым нэхъыфIхэр щагъэлъапIэ

2021-09-01

 • КъБР-м и Къэралыгъуэмрэ республикэм и къалащхьэм и махуэмрэ и пэ къихуэу, шыщхьэуIум и 31-м республикэм и Парламентым щагъэлъэ-пIащ щIыналъэм и хабзэубзыху органым, парламентаризмэм, щэнхабзэм, узыншагъэр хъумэным, егъэджэныгъэм, социальнэ политикэм, экономикэм, щIыуэпсыр хъумэным, жылагъуэ гъащIэм, нэгъуэщI унэтIыныгъэхэм я зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа, къыхаха IэщIагъэм хуэпэж лэжьакIуэ пажэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Гъуэгу  захуэм ирокIуэ

2021-09-01

 • Нобэ догъэлъапIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и тхыдэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ махуэшхуэ — ар къызэрыунэхурэ илъэси 100 ирокъу. Зауэмрэ мамырыгъэмрэ, зэкъуэшыгъэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ я мыхьэнэр фIыуэ къызыгурыIуэу щыта ди адэжьхэм къыхаха а гъуэгур нобэ диIэ псэукIэм и лъабжьэ быдэ хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Насыпым и нэщэнэ налыр зи дамыгъэ

2021-09-01

 • Тхыдэ гъуэгуанэ купщIафIэ къэзыкIуащ, щIыхьрэ пщIэрэ зыхуащIщ, зыми емыщхь теплъэ дахэ зиIэщ Налшык. 1921 гъэм фокIадэм и 1-м ар хъуащ Къэбэрдей-Балъкъэр автоном областым и къалащхьэ. 1936 гъэм и дыгъэгъазэм и 5-м — КъБАССР-м, иужькIэ, 1991 гъэм — КъБР-м я щыхьэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

ЛъэхъэнэщIэм къитIасэу

2021-09-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэралыгъуэу совет властым къыдэунэхуар зэтегъэувэным хуэунэтIауэ лэжьыгъэшхуэ зэфIагъэкIащ Къалмыкъ БетIал, Энеев Магомед, Къатхъэн Назир сымэ зи пашэ ди лъахэгъухэм. Абы къыдэкIуэуи, политикэ, экономикэ, социальнэ, щэнхабзэ я лъэныкъуэкIэ ди щIыналъэм хъарзынэу зиужьащ, зэман кIэщIым къриубыдэу индустриально-мэкъумэш область, къыкIэлъыкIуэу конституцэкIэ щIэгъэбыда автоном республикэ хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ди  блэкIамрэ  нобэмрэ  зэпызыщIэ

2021-09-01

 • Мы махуэхэм ди республикэм егъэлъапIэ къэралыгъуэ зэригъуэтрэ илъэси 100 зэрырикъур. Сыт хуэдэу щыта а лъэхъэнэр ди щIыналъэм и дежкIэ? Дауэ, сыт хуэдэ лъэпощхьэпохэмрэ гугъуехь инхэмрэ къызэранэкIа ди цIыхухэм, ехъулIэныгъэхэмрэ гуфIэгъуэшхуэхэмрэ я псэм зыхищIа а гъуэгуанэр къыщакIум? Абыхэм я жэуапыр къозытыфыну, блэкIам худиIапхъэ гупсысэр зыунэтIыфыну щыIэ Iэмалхэм ящыщщ ди лъэпкъ архивхэм щахъумэ дэфтэрхэр. КъБР-м и Архив къулыкъущIапIэм иджырей тхыдэм и дэфтэрхэр хъумэнымкIэ и IэнатIэм и унафэщIу илъэс куэдкIэ лэжьа Ащхъуэт Раисэ  ди республикэм и тхыдэм фIыуэ щыгъуазэ, щIыналъэм и къэхъукъащIэ блэкIахэм яIа мыхьэнэр зыхэзыщIэ, ахэр блэкIамрэ  нобэмрэ зэпызыщIэу, къэкIуэнум дыхуэзыунэтI  Iуэхугъуэу зэрыщытыр къызыгурыIуэ лэжьакIуэ гумызагъэт. Ащхъуэтыр ящыщщ ди щIыналъэм и зыужьыныгъэм гурэ псэкIэ хуэлэжьа хэкупсэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыужьыныгъэм и джэлэс

2021-09-01

 • Ди щIыналъэм и тхыдэм и напэкIуэцIхэм къызэраIуэтэжымкIэ, 1859 гъэм Налшык щаухуауэ щытащ япэ школхэр. Абы лъабжьэ хуэхъуат «Бгырыс еджапIэхэм я уставыр». А дэфтэрым ипкъ иткIэ, къалащхьэм къыщызэIуахат классищ къыщыбух хъуну еджапIэ. Абы сабийхэр щыхурагъаджэрт, псом япэрауэ, дин Iуэхум, адэкIэ урысыбзэм, есэпым, географием, гулъытэ щыхуащIырт сурэт щIынымрэ дахэу тхэнымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Жылагъуэм пщIэшхуэ щызиIэ Бер Мухьэдин

2021-09-01

 • Республикэм и тхыдэм зи цIэр фIыкIэ къыхэнахэм ящыщщ 1970 — 1996 гъэхэм КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министру щыта Бер Мухьэдин. ИкъукIэ лэжьыгъэшхуэ щригъэкIуэкIащ абы а IэнатIэм. Апхуэдэуи щIыналъэм и жылагъуэ гъащIэми жыджэру хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

КъБР-м  къикIуа  щэнхабзэ  гъуэгуанэр

2021-09-01

 • Щэнхабзэм и лэжьакIуэу къалъытэ щэнхабзэм, гъуазджэм, кинематографием, полиграфием, тхылъ къыдэгъэкIыным, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм, спортым, туризмэм пыщIа цIыхухэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Ди  щIыхьыр  лъагэу зыIэта спорт  лIэужьыгъуэхэр

2021-09-01

 • Адыгэхэр нэхъапэм дэзыхьэхыу щыта бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэм, шыгъажэм, бжы дзыным, шабзэрэ фочрэ гъэуэным, нэгъуэщI куэдми нэхъри заужьу щIадзащ 1921 гъэм къэралыгъуэ ягъуэтыжа иужькIэ. Абыхэм къахыхьащ иджыри къэс зыщымыгъуэза топджэгур, къызэдэжэр, хьэлъэ къэIэтыныр, лъагэу дэлъеиныр, волейболыр, баскетболыр икIи ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрагъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт