ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэIущIэ  зыбжанэм  хурикъунут

2021-05-25

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «ТIуапсы» (ТIуапсы) — 5:1 (3:0). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 21-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.
 • Судьяхэр: Шамарэ (Дон Iус Ростов), Талаев (Грознэ), Ежак (Сочэ).
 • «Спартак-Налшык»: Къардэн (Къумыкъу А., 89), Ольмезов, КIэдыкIуей (Дзэмыхь, 82), Шумахуэ, Къумыкъу И., Мэкъуауэ, Дэхъу (Торосян, 75), Iэпщацэ (Апажэ, 60), Багъэтыр, ХъутIэ (Сындыку, 57), Хьэшыр.
 • «ТIуапсы»: Тимофеев, Оболенцев, Кириленкэ, Мустафаев, Кошелев, Стуканов, Никулин, Тюфяков, Белов, Джанелидзе, Губский (Гамзатов, 31).
 • Топхэр дагъэкIащ: ХъутIэм, 12 (1:0). Iэпщацэм, 42 (2:0). Хьэшырым, (3:0). Стукановым, 66 (3:1). Хьэшырым, 80 (4:1). Мэкъуауэм, 85 (5:1).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Кириленкэ, Гамзатовым, Мэкъуауэм, Торосян.

 • Адыгэхэм ди щыгъуэ-щIэж махуэм Налшык и «Спартак» стадионым щекIуэкIа топджэгу зэIущIэм кърикIуам дызыдэщI командэр, дыкъызыхэкIа лъэпкъми хуэдэу, къэщIэрэщIэжыныгъэм и гъуэгум теувауэ гугъэ дахэ дигъэщIащ. Зы-      къом щIауэ къэмыхъуауэ, ди щIалэхэр я хьэрхуэрэгъухэм бжыгъэшхуэ дыдэкIэ те-       кIуащ икIи къапэщIэтахэм я гъуэм дагъэкIыфыну щытащ иджыри апхуэдиз топ. Шэч хэлъкъым абыхэм я гурыщIэр къызэрызэщIигъэплъам джэгум и пэ къихуэу «Псэ жыгым» и деж зэрыщыгъуам.
 • Зэхьэзэхуэм къыщыкIэрыхухэм ящыщ «ТIуапсыр» я тренер нэхъыщхьэр зэрахъуэжам нэхъ ерыщыж ищIа «Спартак-Налшыкым» къызэремылынур япэ дакъикъэхэм къыщыщIэдзауэ наIуэ хъуащ. Хэгъэрейхэр апхуэдизу лъэщу икIи псынщIэу ебгъэрыкIуэрти, ящIэнур ямыщIэжу хьэщIэхэр утыкум щыджэрэзырт. Арати, ТIуапсы къалэм къикIахэм зэрызахъумэжыфар дакъикъэ пщыкIутIщ: налшыкдэсхэм я тепщэныгъэр псынщIэ дыдэу игъэбелджылащ ХъутIэ Анзор.
 • Абдежми «Спартак-Налшыкыр» къыщызэтеувыIакъым. Джэгум и япэ Iыхьэр щиухам ар 3:0-у япэ ищат. Хуабжьу жыджэрхэу Iэпщацэ Маратрэ Хьэшыр Аланрэ къыхэжаныкIыну яхузэфIэкIащ. ГурыIуэгъуэт адэкIэ бэнэныгъэ лъэпкъ мы зэIущIэм зэрыщымыIэжынур.
 • Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэ хэгъэрейхэм я ебгъэрыкIуэныгъэхэр нэхъ къагъэщэбащ. Абыхэм хьэкъ ящыхъуат текIуэныгъэр зэраIэщIэмыкIынур. Апхуэдэу убэлэрыгъ зэрымыхъунур тIуапсыдэсхэм наIуэ къыщащIащ, 66-нэ дакъикъэм топ къыщыхудагъэкIам. Ар «Спартак-Налшыкым» щыджэгухэм сэбэп къахуэхъуащ икIи къаригъэщIэжащ зэIущIэр имыухауэ текIуэныгъэр къыпIэрыхьауэ къэплъытэ зэрымыхъунур. Абы иужь дакъикъэ зыбгъупщIыр уафэхъуэпскIым хуэдэу ди щIалэхэм ирахьэкIащ. Хьэшырым аргуэру зы топ дигъэкIщ, Мэкъуауэ Залым ар щIигъэбыдэжри, 5:1-уэ текIуауэ налшыкдэсхэм джэгур кърахьэлIащ. КъищынэмыщIауэ, Iуэхум кърикIуэнур наIуэ дыдэ щыхъум, щIалэщIэ дыдэхэм ди тренерхэм Iэмал иратащ я зэфIэкIыр здынэсыр къагъэлъэгъуэну. Ахэри тэмэму я къалэнхэм пэлъэщащ.
 • ЗэкIэлъхьэужьу зыIэригъэхьа текIуэныгъитIым я фIыгъэкIэ, «Спартак-Налшыкыр» турнир таблицэм зымащIэкIэ щыдэкIуэтеящ. Абы бжьыпэр щызэпэзыубыда Павловскэм и «Кубань-Холдинг»-мрэ Краснодар и «Кубань»-мрэ зи чэзу очко щырыщыр хуабжьу гугъу ехьу къалэжьащ. Ахэри зэрытекIуар зи фIыгъэр яхэт адыгэ щIалэхэращ. «Кубань-Холдинг»-р Дон Iус Ростов икIа СКА-м иригъэфIэкIащ Бырхьэм Къантемыр яхудигъэкIа ещанэ топым. «Кубань»-р Ставрополь щытригъэкIуащ Абдокъуэ Нурий къызэрыхэжаныкIам. Дауи, къэнэжа джэгугъуэхэращ зэхэзыгъэкIынур зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыубыду япэ дивизионым кIуэну Iэмал зыгъуэтынур хэтми.
 • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ мэремым зэхэта зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «ЕсэнтIыгу» (Есэн-тIыгу) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 2:3, «Интер» (Черкесск) — «ТIуапсы» (ТIуапсы) — 6:1, «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Форте» (Таганрог) — 2:3, «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — СКА (Дон Iус Ростов) — 3:2, «Краснодар-3» (Краснодар) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 0:3, «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Ку-бань» (Краснодар) — 0:1, «Черноморец» (Новороссийск) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 3:0.
 • Накъыгъэм и 27-м къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» иригъэкIуэкIынущ. Псыхуабэ къалэм а махуэм ар щыIущIэнущ щIыпIэ «Мэшыкъуэ-КМВ»-м.
 • Жыласэ Заурбэч.