ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Къэрал къулыкъущIапIэхэр'

«Анэм и щIыхь» медалыр бзылъхугъэ 17-м хуагъэфащэ

2016-11-26

 • Урысейм Анэм и махуэр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий бын куэд зиIэ бзылъхугъэ 17-м «Анэм и щIыхь» медалыр яритащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Нэхъ хуэмыщIахэр сыт щыгъуи гулъытэ хуэныкъуэщ

2016-10-12

 • КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Дадэ МуIэед республикэм лэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Тюбеев Альберт, абы и къуэдзэхэр, департаментхэмрэ къудамэхэмрэ я унафэщIхэр хэту иригъэкIуэкIа зэIущIэр зытеухуауэ щытар КIуэкIуэ Юрий Парламентым Зэрызыхуигъэзам къыщыгъэува къалэнхэмрэ дызэрыт илъэсым и гъатхэпэ мазэм IэнатIэхэм щекIуэкIа зэIущIэхэм япкъ иткIэ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым игъэува протокольнэ пщэрылъхэмрэ гъэзэщIа зэрыхъурщ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Лъэпкъхэм я зэгурыIуэныгъэр ди къарум и хэкIыпIэщ

2016-07-20

 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Граждан жылагъуэ  IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ   и  управленэм и унафэщI   КIурашын  А. В. иджыблагъэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ «Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр къызэгъэпэщыным и IуэхукIэ» Урысей Федерацэм  и Президентым 2012 гъэм накъыгъэм и 7-м къыдигъэкIа Указ №602-р гъэзэщIэнымкIэ ведомствэхэм зэдай лэжьакIуэ гупым я зи чэзу зэIущIэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

УнафэщIыр къащотхъу

2016-07-02

 • Урысей Федерацэм и Пенсэ фондым и правленэм и УнафэщI Дроздов Антон, КъБР-м и Правительствэм и Iэтащхьэ Мусуков Алий щIыгъуу, щыIащ ПФР-м КъБР-м щиIэ къудамэм икIи абы и лэжьакIуэхэм я Iуэху зыIутыр зригъэщIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

КIуэкIуэ Юрий илъэс ныкъуэм кърикIуахэм ятеухуа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ

2016-06-30

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий иригъэкIуэкIащ 2016 гъэм и япэ мазихым Къэбэрдей-Балъкъэрым иIа социально-экономикэ зыужьыны-гъэм теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, министерствэ, ведомствэ щхьэхуэхэм, Налшык къалэ округым и щIыналъэ администрацэм я унафэщIхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Къалэм гъущI гъуэгухэр дахынущ

2016-06-04

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий КъБР-м и Правительствэм и Унэм дыгъуасэ зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ Налшык къалэ кIуэцIым щыIэ гъущI гъуэгу зэпрыкIыпIэхэр зыхуей хуэгъэзэным. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, министерствэхэмрэ къулыкъущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ я унафэщIхэр, Налшык къалэ администрацэм, къалэ УВД-м, УГИБДД-м я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Къуэдзокъуэ Мухьэмэд республикэм и къалащхьэм и унафэщIщ

2014-03-27

 • Налшык къалэ округым щIыпIэ унафэр зегъэкIуэнымкIэ и советым дыгъуасэ иригъэ­кIуэкIа 29-нэ сессием щIыналъэ ­администрацэм и Iэтащхьэу щагъэ­уващ Къуэдзокъуэ Мухьэмэд. Абы и кандидатурэр къыхалъхьащ къалэм и Iэтащхьэм и къулыкъум увынур къыхэхыным теухуауэ ирагъэ­кIуэкIа конкурсым кърикIуахэм япкъ иткIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Ахъуэхъу Къанщобий Шэджэм районым и Iэтащхьэщ

2014-03-27

 •    Дыгъуасэ Шэ­джэм районым щIыпIэ унафэр зе­гъэкIуэнымкIэ и советым и чэзу зэIущIэ екIуэкIащ. Абы депутатхэм зэакъылэгъуу район администрацэм и Iэтащхьэу щы­хахащ а къулы­къур пIалъэкIэ зыгъэ­защIэу щыта ­Ахъуэхъу Къанщобий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Илъэси 150-м зыхуагъэхьэзыр

2014-03-05

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий иджыблагъэ иригъэблэгъащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Фырэ Руслан.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

ЩытыкIэр зыхуэдэмрэ къалэнхэмрэ

2014-01-25

 • Ди газетым зэрытетащи, КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий щIышылэм и 23-м иригъэкIуэкIащ мэкъумэш IэнатIэхэм зегъэужьыным хуэунэтIауэ къэув къалэнхэр щызэпкъраха зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Бжыгъэхэм къаIуатэ

2014-01-23

 • Илъэс 96-рэ зэрыри­къуар мы махуэхэм зы­гъэ­лъапIэ ЗАГС-м и Бахъсэн район къудамэм нэ­гъа­бэрей бжыгъэхэм щы­хэплъэжащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэхэр адэкIи яухуэнущ

2014-01-10

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зы­гъэза­щIэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм хэтхэмрэ КъБР-м и Парламентым и депутатхэмрэ кърихьэлIэу иригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ социальнэ IуэхущIапIэу, узыншагъэр хъумэнымкIэ IуэхущIапIэ ныкъуэщIхэр нэ­гъэсы­жынымкIэ зэфIэгъэкIып­хъэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Дэнэ пэжыр здэщыIэр?

2014-01-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий Правительствэм щыщхэмрэ республикэм и муниципалитетхэм я унафэщIхэмрэ щIышылэм и 6-м зэIущIэ ядригъэкIуэ­кIащ. Абы щызэпкърахащ унэ кхъахэм щIэсхэр къыщIэ­гъэ­IэпхъукIыным теухуа программэр гъэзэщIа зэрыхъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

IэнатIэм зегъэужьынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэр

2013-12-21

 • Вэсэмахуэ КIуэкIуэ Юрий Москва щыхуэзащ Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Федоров Николай.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым къэралым зыкъызэрыщIигъэкъуэнум теухуауэ

2013-12-21

 •   КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIа­лъэ­кIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Юрий ды­гъуасэ Москва щыIущIащ Урысей Федерацэм экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Улюкаев Алексей.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал къулыкъущIапIэхэр