ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дунейпсо  чемпионатым  кIуэнухэр

2021-04-08

  • «КёкусинКайкан каратэмкIэ урысей лъэпкъ федерацэ» урысейпсо физкультурэ-спорт жылагъуэ зэгухьэныгъэм иригъэкIуэкIащ ката/кумитэ лIэужьыгъуэмкIэ къэралым и зэхьэзэхуэрэ чемпионатрэ. Къэзан къалэм щызэхэта зэпэщIэтыныгъэм къыщыхахащ 2022 гъэм и мэлыжьыхьым Японием щекIуэкIыну дунейпсо чемпионатым Урысейм и командэ къыхэхам хэту щызэуэнухэр.

  • Псори зэгъусэу зэхьэзэхуэмрэ чемпионатымрэ зыкъыщагъэлъэгъуащ Урысейм и щIыналъэ куэдым къикIа спортсмен 350-м нэблагъэм. Каратист 11 хъууэ  Къэбэрдей-Балъэкъэрым и командэ къыхэхам Къэзан къыщихьащ медаль зэмылIэужьыгъуэ  11.
  • Я ныбжьрэ я хьэлъагърэ елъытауэ зэщхьэщыха гупхэм урысейпсо зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щаубыдащ Сомгъур Мухьэрбэч, Гажонов Аскэр, Джантуев Адлан сымэ. Бэрэгъун Ахьмэд, Цыганков Кирилл, ДыщэкI Алан етIуанэ хъуащ. Домбеякъ медалыр къихьащ Акбулатовэ Наидэ. 
  • Урысейм и чемпионатым дыщэ медалыр щызыIэригъэхьащ Думэныщ Мурат. Калабеков Исмэхьилрэ Чыржын Луизэрэ  дыжьын медалхэр къахьащ.
  • Къагъэлъэгъуа зэфIэкIхэм япкъ иткIэ Урысейм и командэ къыхэхам хагъэхьащ КъБР-м щыщхэу Думэныщ Мурат, Калабеков Исмэхьил, Чыржын Луизэ. Ахэр хэтынущ Японием щекIуэкIыну дунейпсо чемпионатым.
  • КЪЭХЪУН Бэч.