ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iуащхьэмахуэ телъэтыкIыу

2019-11-21

  • Мазэм  ягъэкIуэнущ  роботхэр
  • «Роскосмос»-м и мурадщ космонавтхэр щагъэхьэзыр центр Кавказ Ищхъэрэм къыщызэIуихыну. IуэхущIапIэм и унафэщI Рогозин Дмитрий жиIащ мы лэжьыгъэр етIанэгъэ щаублэну Кавказ Ищхъэрэм и хэгъэгу зыбжанэм. Абы къызэрыхигъэщащи, Iуащхьэмахуэ ящыщщ, зэман дэкIмэ, Мазэм щIэныгъэ базэ щызыухуэну роботхэр щагъэунэхуну щIыпIэхэм.

  • Мы Iуэхум Кавказ Ищхъэрэм щIэныгъэ лэжьыгъэу щекIуэкIыр иригъэфIэкIуэну къалъытэ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, зэкIэ ар мащIэ дыдэщ. «РИА Рейтинг» агентствэм иригъэкIуэкIа къэпщытэныгъэм къигъэлъэгъуаращи, Кавказ Ищхъэрэм и республикэхэращ абыхэм щIэныгъэ лэжьыгъэу щекIуэкIымкIэ иужь дыдэ итыр: ди республикэр 71-нэ увыпIэм щытщ, Шэшэнымрэ Ингушымрэ — 84, 85-нэ увыпIэхэм (зэрызэкIэлъыкIуэм хуэдэу).
  • ЩIэныгъэм щемылIалIэ къэралым экономикэ зыужьыныгъэ зэримыIэнур гурыIуэгъуэщ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, 2018 гъэм Кавказ Ищхъэрэм экономикэмкIэ Урысейм щиубыда увыпIэр а щIэныгъэмкIэ ди Iуэхур зытетым хуэдабзэщ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэныгъэ и лъэныкъуэкIэ и Iуэхур щIэнэхъыфIыр республикэм Урысей академием и щIэныгъэ центр щыIэщи аращ. «Фундаментальная, прикладная, инновационная» жыхуаIэ щIэныгъэ лэжьыгъэхэр щекIуэкI ди центрым и IэщIагъэлIхэр хуэхьэзырщ компаниехэм робот-автомойщик, робот-ретейлер, нэгъуэщIхэри яхуищIыну.
  • Къыхэгъэщыпхъэщ, Шэшэн, Ингуш республикэхэми 1990 гъэхэм япэкIэ щIэныгъэ лэжьыгъэшхуэ щекIуэкIыу зэрыщытар. АрщхьэкIэ зауэм къанэ щымыIэу зэтрикъутащ, псом хуэмыдэу щIыдагъэ къыщIэзыш, абы щелэжь, щIэныгъэ лъабжьэ быдэ зиIэ заводышхуэхэр. ЩIэныгъэлIхэри зэбгрыкIащи, иджы щIэрыщIэу цIыхухэр ирагъэджэну, щIэныгъэм драгъэхьэхыну къапэщылъщ. Iуэхур кIуэтэну къыщIэкIынущ, Шэшэн Республикэм и Правительствэм и унафэщI Хучиев Муслъимрэ ЩIэныгъэмкIэ Урысей академием (РАО) и президент Зинченкэ Юрийрэ зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм тепщIыхьмэ. Иужьрейр ди гъунэгъухэм къадэIэпыкъунущ щIэныгъэ программэхэр ягъэбелджылынымкIэ.
  • Фундаментальнэ къэхутэныгъэхэмкIэ Урысей фондым и унафэщIым и къуэдзэ Косоуров Виктор жеIэ я IуэхущIапIэмрэ Кавказ Ищхъэрэмрэ зэдэлэжьэным мыхьэнэшхуэ зэриIэр. Абы дэтхэнэ хэгъэгуми и щIэныгъэ лъабжьэм зригъэужьынущ, щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэм гулъытэ яригъэгъуэтынущ, икIэм-икIэжым, а псори экономикэращ зытелэжьэнур.