ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Май, 2021

КIуэкIуэ Казбек Хэку зауэшхуэм  и ветеран Евтушенкэ Николай ехъуэхъуащ абы и ныбжьыр илъэси 100 зэрырикъуамкIэ

2021-05-12

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек накъыгъэм и 11-м щыIащ а махуэм зи ныбжьыр илъэси 100 ирикъуа, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м щIыхь зиIэ и агроном, Хэку зауэшхуэм хэта Евтушенкэ Николай и деж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ ЩIыхьым и МафIэ мыужьыхым деж

2021-05-12

  • ТекIуэныгъэ Иным и махуэр щагъэлъапIэ накъыгъэм и 9-м Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ «Фэеплъым и МафIэ мыужьых» мемориалым деж, 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм хэкIуэда зауэлIхэр зэращымыгъупщам и щыхьэту. Хабзэ зэрыхъуам тету, фэеплъ дауэдапщэр щIадзащ зауэм хэкIуэдахэм дакъикъэкIэ щыму яхуэщыгъуэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Налшык  и  Къэбэрдей  уэрамым  зэрызиужьынур

2021-05-12

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щыгъуазэ зищIащ Къэбэрдей уэрамыр егъэфIэкIуэным, зегъэубгъуным теухуауэ КъБР-м гъуэгу хозяйствэмрэ транспортымкIэ и министр ДыщэкI Аслъэн къыхилъхьа проектым. Абы къыщыгъэлъэгъуащ Идарым и уэрамым щегъэжьауэ къалэр иухыху Къэбэрдей уэрамым щалэжьыну я мурадхэр. Километри 4,8-рэ хъу а Iыхьэм сом мелуан 400 хуэдиз текIуэдэну къабжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Иужьрей зэIущIэхэм ириплъэжри

2021-05-12

  • «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 3:2 (2:0). Мэхъэчкъалэ. Исинбаевэм и цIэр зезыхьэ стадион. Накъыгъэм и 4-м. ЦIыху 200 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

СЭБАНШЫ Хьэзрэталий Мустэфа и къуэр

2021-05-12

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и жылагъуэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. Иджыблагъэ дунейм ехыжащ УФ-м щIыхь зиIэ и экономист, Урысей Федерацэм 3-нэ класс зиIэ и къэрал чэнджэщэгъу, хэкупсэ нэс Сэбаншы Хьэзрэталий Мустэфа и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Налшык автобус маршрутыщIэ щаутIыпщащ

2021-05-12

  • Налшык иджыблагъэ лэжьэн щыщIидзащ автобус маршрутыщIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Дэтхэнэри  дыхуэныкъуэщ

2021-05-12

  • Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм зы илъэс къэмынэу накъыгъэм и 12-м «ЦIыхухэм экологие щIэныгъэ егъэгъуэтыным и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр щрагъэкIуэкI. Абы теухуа унафэр къыщащтауэ щытар ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и зэIущIэу Бразилием и къалащхьэ Рио-де-Жанейрэ 1992 гъэм щызэхашарщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс