ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Банк Iуэхухэр'

Процентхэр егъэмащIэ

2017-11-11

 • Урысейм и Мэкъумэш банкым хъыбар къитащ цIыху щхьэхуэхэм процент нэхъ мащIэ зытехуэ кре- дит Iуэхутхьэбзэхэр яхуищIэн зэрыщIидзар. Иджы узэрыхуейм хуэдэу къэбгъэсэбэпыну узыхуит щIыхуэхэм техьэр проценти 10-м къыщыщIидзэнущ, — нэхъапэм зэрыщытам елъытауэ пункти 2,5-кIэ ирагъэхащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Фэеплъ ахъшэхэр щэн щIадзэ

2017-06-24

 • Урысейм и Мэкъумэш банкым Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм нэхъыбэ ищIащ 2017-2018 гъэхэм екIуэкIыну спорт зэхьэзэхуэшхуэхэм хухэха фэеплъ, инвестицэ гъущI ахъшэхэм   я лIэужьыгъуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Зэрыщахуэ картэ мини 117-м щIигъу

2017-06-22

 • 2017 гъэм и япэ мазитхум къриу­быдэу Урысейм и Мэкъумэш банкым Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм зэрыщахуэ карточкэ 5000-м щIигъу къыдигъэ­кIащ. Псори зэхэту цIыхухэм яIэ­щIэлъ карточкэхэр мини 117-м            щIегъу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Iэмал тынш къыхузэрагъэпэщ

2016-12-17

 • ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэмрэ «Къэббалъкъэнерго» АО-мрэ IуэхутхьэбзэщIэ къыхалъхьэ. Налшык ЩоджэнцIыкIум и цIэр зезыхьэ уэрамым щыIэ банк хэщIапIэм абы журналистхэр иджыблагъэ щыкIэлъыплъащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Ипотекэм и процентыр егъэмащIэ

2016-11-26

 • Ипотекэм техьэ процентхэр «Урысейм и мэкъумэш банкым» игъэмэщIащ. Апхуэдэу, 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 31 пщIондэ «Къэрал дэIэпыкъуныгъэ зиIэ псэупIэ ипотекэмрэ» «Дзэ ипотекэмрэ» я процентхэр зэхуэдэу проценти 10,9-м хуагъэкIуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Даянэрэ ФатIимэрэ я зэфIэкI лъагэр

2016-05-07

 • «Урысейм и ХъумапIэ банк» ПАО-м и Ипщэ-КъухьэпIэ банкым и стипендие хэхар зыхуагъэувынухэр къыщыхаха зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щеджэхэр щытекIуащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Илъэс 30-кIэ япшыныж хъуну

2014-04-12

 • Ипотекэ кредитым и тхылъхэр щагъэхьэзыркIэ я зэманым къыдагъэхуэну хуейуэ япэу зыкъытхуэзыгъазэхэм Iэмал хъарзынэ яIэщ. Иджы абыхэм къатынур тхылъитI къудейщ: УФ-м зэрыщыщымкIэ паспортымрэ зихэтым щыхьэт техъуэмрэ (псалъэм папщIэ, автомашинэр зэрызэригъакIуэр, дзэ Iуэхум пыщIар (билетыр), нэгъуэщIхэр).
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

КъБР-м и гупыр етIуанэщ

2014-03-04

 • Урысейм и Кубокым щыщIэбэна бэнэкIэ хуитымкIэ зэхьэзэхуэ Налшык дэт универсальнэ спорт комплексым махуитIкIэ щекIуэкIащ. Абы бжьыпэр щаубыдащ Дагъыстэным и спортсменхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и бэнакIуэхэр етIуанэщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Iуэхутхьэбзэхэр ирагъэфIакIуэ

2014-03-01

 • «Урысейм и ХъумапIэ банк» ОАО-м теплъэщIэ зиIэ и япэ хэщIапIэр Дзэлыкъуэкъуажэ поселкэм къыщызэIуихащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

СМС IэмалкIэ

2014-02-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щып­­сэухэм коммунальнэ Iуэху­тхьэбзэхэм я уасэр «Автоплатёж» IэмалымкIэ ят хъунущ. Абы папщIэ щIыпIэ куэд къызэщIэзыубыдэ банкым (мобильный банк) пы­щIа ХъумапIэ банкым и банк картэрэ жып телефонрэ яIэн хуейщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Гулъытэ хэха хуащI

2014-02-05

 • «Урысей и Мэкъумэш банк» ОАО-м и мылъкур нэгъабэ сом меларди 169-кIэ е процент 15-кIэ игъэбэгъуащ икIи зы триллионрэ мелард 274-м нэсащ. Псалъэм папщIэ, Iуэху­щIапIэхэм ейуэ абы ща­хъу­мэм процент 13-кIэ хэхъуащ. Ар сом триллионрэ мелард 26-рэ мэхъу. ЦIыхухэм сом мелард 247-рэ щаIыгъщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

ГъащIэм къигъэувхэр зэхыдолъхьэ

2013-11-12

 • ЩэкIуэгъуэм и 12-м Урысейм и ХъумапIэ банкым и лэ­жьакIуэхэм ягъэлъапIэ IуэхущIапIэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 172-рэ зэ­рырикъур. Абы и лэжьы­гъэм топсэлъыхь банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщI Урысбий Хьэ­мидбий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр

Кавказ Ищхъэрэм бжьыпэр щиIыгъщ

2013-04-27

 • Налшык къалэм щекIуэкIащ Урысейм и ХъумапIэ банкым и Кавказ Ищхъэрэ банкым и къудамэхэм я унафэщIхэм я зэIущIэ. Абы къыщапщытэжащ бизнес планхэр зэрагъэзэщIамрэ Урысей Ипщэм и щIыналъэхэм я экономикэмрэ цIыхухэмрэ хухах щIыхуэхэм хэгъэхъуэным теухуауэ зэфIагъэкIахэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Банк Iуэхухэр