ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гулъытэ хэха хуащI

2014-02-05

  • «Урысей и Мэкъумэш банк» ОАО-м и мылъкур нэгъабэ сом меларди 169-кIэ е процент 15-кIэ игъэбэгъуащ икIи зы триллионрэ мелард 274-м нэсащ. Псалъэм папщIэ, Iуэху­щIапIэхэм ейуэ абы ща­хъу­мэм процент 13-кIэ хэхъуащ. Ар сом триллионрэ мелард 26-рэ мэхъу. ЦIыхухэм сом мелард 247-рэ щаIыгъщ.
  •  
  • Илъэс кIуам къриубыдэу банкым и активхэм процент 15-кIэ хэхъуащ. Мы зэманым ахэр сом зы триллионрэ мелард 968-рэ мэхъу.
  • Зи гугъу тщIы зэманым пIалъэкIэ ягъэзащIэ лэ­жьы­гъэхэм гулъытэ хэха хуащIащ. А мурадым тещIыхьауэ сом меларди 184-рэ е ипэ ита илъэсым елъытауэ процент 31-кIэ нэхъыбэ мэкъумэшыщIэ­хэм хухахащ. Нэгъабэ а Iуэхум хузэщIагъэуIуа щIыхуэм и процент 74-р банкым хуозэ. Кредитхэр зэуIуу къеIызыхыр дагъэ гъэсыныпхъэхэр, жы­лапхъэхэр, щIыгъэпшэр­хэр къэзыщэхурщ. ПIа­лъэкIэ ягъэ­защIэ губгъуэ лэжьыгъэхэм хухах щIы­хуэхэм я процент 60-м нэсыр абыхэм къагъэсэбэп.
  • «Урысейм и Мэкъумэш банк» ОАО-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм 2013 гъэм сом мелард 1,7-м пэкIуэ кредиту 4671-рэ цIыхухэм яритащ. Ар ипэ ита илъэсым елъы­тауэ процент 36,3-кIэ нэхъыбэщ. ЦIыхухэм я ахъшэу ихъумэр сом меларди 4,9-м нэсащ. Уней подсобнэ хозяйствэ зиIэ­хэм сом мелуан 810,4-м хуэзэ кредиту 2944-рэ, ипотекэ программэм хэтхэм мелуан 595-м пэкIуэ щIыхуэу 459-рэ, сом мел­уан 52,2-м щIигъум хуэзэ автокредиту 101-рэ яхухихащ.
  • 2012 гъэм елъытауэ, автокредиту итым хуэди­тIым щIигъу­кIэ хэхъуащ. Ар и фIыгъэщ щхьэщатыкIыпхъэхэмрэ къызэрапщытэ пIалъэмрэ зэрыезэгъырабгъум, пщIэ лей зэры­Iа­мыхым, а программэр къэралым зэрыдиIы­гъым. Къи­щы­нэ­мыщIауэ, банкым и картэхэмкIэ улахуэр зыт Iуэху­щIа­пIэхэм 23-рэ къахэхъуащ. Абыхэм папщIэ картэ 13440-рэ ягъэхьэзыращ. Псори зэхэту Мэкъумэш банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и картэу 68300-рэ къагъэсэбэп. Мы зэманым нэхъ щIэупщIэ зиIэр «Visa Country», «Master Card Country» пластик картэхэрщ.
  • Къудамэм и банкомат 30-м щыщу 15-р Налшык щыIэщ, адрейхэр республикэм и район центрхэм щолажьэ. Сату Iуэхутхьэ­бзэщIапIэ предприятэхэм нэгъабэ электрон терминалу 13 щагъэуващ.
  • Урысейм и Мэкъумэш банкым АПК-м и Iэна­тIэхэм ярит дэIэпыкъу­ныгъэм дяпэкIи хигъэ­хъуэ­­нущ, ахэр нэхъыбэу зы­хуеи­ну кредит лIэужьы­гъуэщIэхэр жыджэру къигъэсэбэпынущ.
  •  
  • ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.