ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

СМС IэмалкIэ

2014-02-18

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щып­­сэухэм коммунальнэ Iуэху­тхьэбзэхэм я уасэр «Автоплатёж» IэмалымкIэ ят хъунущ. Абы папщIэ щIыпIэ куэд къызэщIэзыубыдэ банкым (мобильный банк) пы­щIа ХъумапIэ банкым и банк картэрэ жып телефонрэ яIэн хуейщ.
  •  
  • «ЖКХ-м и автоплатёж»-р мы щIыкIэм тетщ: Iуэху­тхьэбза­щIапIэхэм я тхылъхэм япкъ иткIэ, банкым мазэ къэс зыдэлажьэм зыпещIэ, зи чэзу пщIэр зэрыхъур смс IэмалкIэ жреIэ. Iуэхутхьэ­бзэм хуэзэр итыну хуэ­меймэ, апхуэдэ тхыгъэкIэ банкым хъыбар къригъэщIэж хъунущ. Арэзымэ, жыхуаIэ ахъшэ бжыгъэр и счётым зан­щIэу хагъэкI.
  • «Автоплатёж»-кIэ итынумрэ щитыну пIалъэмрэ езым игъэбелджылыжыну хуитщ. А щIыкIэм тету, куей центрым щы­п­сэухэм Интернетымрэ телевиденэмрэ хуэзэр ят хъунущ.
  • — ЦIыхухэм я зэманым къыдэдгъэхуэн мурадкIэ, нэхъ Iэмал тыншхэр яхудогъэ­лъагъуэ. «Автоплатёж»-р къэзыгъэсэбэпхэр чэзухэм хэтынукъым, я счётхэри и пIалъэм хуатхынущ, — жеIэ «Урысейм и ХъумапIэ банк»  ОАО-м и Къэбэрдей-Балъ­къэр къудамэм и унафэщI Урысбий Хьэмидбий.
  • «Автоплатёж»-м и Iуэху­тхьэ­бзэм банкым и къудамэхэм фыщыхыхьэ е «Хъума­пIэ банк-Онлайн» IэмалкIэ зы­пыфщIэ хъунущ. Ахэр пщIэн­шэщ.
  • БАГЪЭТЫР Анзор.