ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Фэеплъ ахъшэхэр щэн щIадзэ

2017-06-24

  • Урысейм и Мэкъумэш банкым Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм нэхъыбэ ищIащ 2017-2018 гъэхэм екIуэкIыну спорт зэхьэзэхуэшхуэхэм хухэха фэеплъ, инвестицэ гъущI ахъшэхэм   я лIэужьыгъуэхэр.
  •  
  • Къэбгъэлъагъуэмэ, щэн щIадзащ «Олимпиада-2018» — «Биатлон», «Бобслей», «Бгы-лыжэ спорт», «Кёрлинг», «Лъэрыжэ спорт», «Iэжьэ спорт», «Хоккей», «Шорт-трек» гъущI ахъшэ лIэужьыгъуэхэр.
  • Мы гъэм япэу ящэн щIадзахэм ящыщщ 2018 гъэм Урысейм щекIуэкIыну футболымкIэ дунейпсо чемпионатымрэ иджы екIуэкI Конфедерацэхэм я Кубок-2017-мрэ зэхьэзэхуэхэм хухэхахэр. Апхуэдэхэщ «Къэзан-18», «Кубок-17», «Саранск-18» фэеплъ гъущI ахъшэхэмрэ дыжьыным къыхэщIыкIа инвестицэ ахъшэ «Футбол-18» (грамм 31,1-рэ), дыщэ ахъшэ «Футбол-18» (грамми 7,78-рэ) лIэужьыгъуэхэр.
  • Санкт-Петербург дэт Ахъшэ щащI пщIантIэм къыдигъэкIахэм зыми емыщхь теплъэ яIэщ, лазер IэмэпсымэкIэ Iэзэу къыхэIукIащ.
  • Фэеплъ, инвестицэ гъущI ахъшэхэм я уасэхэм теухуа хъыбар къыщыпщIэ хъунущ «Урысейм и Мэкъумэш банк» АО-м Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм и хэщIапIэм: Налшык къалэ, Кулиевым и цIэр зезыхьэ проспект, 10 «а», 42-62-20 телефонымкIэ е банкым и сайтым — www.rshb.ru.
  • Урысей Федерацэм и мэкъумэш-промышленнэ IэнатIэм епха IуэхущIапIэхэм кредит-финанс Iуэхутхьэбзэ яхуэщIэнымкIэ лъабжьэ быдэщ «Урысейм и Мэкъумэш банк» АО-р. Ар къызэрагъэпэщащ 2000 гъэм икIи нобэ ялъытэ АПК-м и кредитор нэхъыщхьэу. «Урысейм и Мэкъумэш банкыр» ди къэралым щылажьэхэм ящыщу нэхъ лъэщхэм, зи Iуэхухэр зэпIэзэрытхэм, мылъку хъарзыни зыбгъэдэлъ нэхъ банкышхуэхэм хабжэ. Абы и акцэхэм я проценти 100-ри къэрал мылъкущ. 
  • КЪЭХЪУН  Бэч.