ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и гупыр етIуанэщ

2014-03-04

 • Урысейм и Кубокым щыщIэбэна бэнэкIэ хуитымкIэ зэхьэзэхуэ Налшык дэт универсальнэ спорт комплексым махуитIкIэ щекIуэкIащ. Абы бжьыпэр щаубыдащ Дагъыстэным и спортсменхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и бэнакIуэхэр етIуанэщ.
 •  
 • Командэ-щхьэзакъуэ зэхьэзэ­хуэр илъэсым и кIэрщ щрагъэкIуэкI хабзэр. АрщхьэкIэ, къэралым и кубок зэпеуэр щхьэусыгъуэ гуапэкIэ ягъэIэп­хъуащ икIи КъБР-м спорт бэнэкIэм и лъабжьэр зыгъэтIылъахэм ящыщ Хъанычэ Мухьэмэд и юбилейм — и ныб­жьыр илъэс 70 зэрырикъур щигъэ­лъа­пIэм — ирырагъэхьэлIащ.
 • Зэхьэзэхуэр къыщызэIуахым япэу псалъэ иратащ Мэзкуу къикIа хьэщIэ лъапIэ УФ-м спорт бэнэкIэмкIэ федерацэм и къэрал тренер Агаев Эрик.
 • — Илъэс 12-м къриубыдэу иджы япэу Урысейм и Кубок зэпеуэр Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм, Къэбэрдей-Балъ­къэрым и щыхьэрым зэрыщекIуэкIыр икъукIэ гуапэ сщыхъуащ. Дызыпэплъэ текIуэныгъэхэр зыIэрыдгъэхьэну, Урысейм и Кубок зэпеуэм кърихьэлIа судьяхэм я къалэныр захуагъэ хэлъу зэфIахыну сыщогугъ, — жиIащ къэрал тренерым. Урысейм спортымкIэ и министерствэм, БэнэкIэ спорт лIэу­жьы­гъуэхэмкIэ федерацэм къабгъэдэкIыу Хъа­нычэ Мухьэмэд ар ехъуэхъуащ икIи щIыхь тхылърэ саугъэтрэ иритащ.
 • Лэскэн районым щыщ командэхэм зэхьэзэхуэм­ къри­хьэлIа Арщыдан къуа­жэ администрацэм я лIыкIуэ­хэм юбилярым псалъэ гуапэхэмкIэ зыхуа­гъэзащ, фэеплъ саугъэтхэмкIэ егуэпащ.  Афганистаным и ветеранхэм я зэгу­хьэныгъэм Хъанычэ Мухьэмэд иритащ «Советыдзэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 25-рэ ирокъу» юбилей медалыр.
 • Илъэс 70-р зыгъэлъапIэм ехъуэ­хъуащ, бэнэкIэ хуитым республикэм нэхъри зэрызыщиужьынур, спортсменхэм ехъулIэныгъэхэр къазэрыпэплъэр и фIэщ зэрыхъур жиIащ КъБР-м спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Мамхэгъ Хьэчим.
 • Зэхьэзэхуэм и япэ махуэм ди бэна­кIуэхэр Краснодар крайм, Якутием я командэ къыхэхахэм, Урысейм и студент зэгухьэныгъэм и командэм ефIэ­кIащ.
 • КIэух зэIущIэм кърикIуахэмкIэ ­Урысейм и кубок зэпеуэм Дагъыстэным и командэр щытекIуащ. КъБР-м и командэ къыхэхам етIуанэ увыпIэр къихьащ. Урысейм и студент зэгухьэныгъэм и бэнакIуэхэр ещанэщ.
 • Урысейм и Кубок зэпеуэр, мы гъэм и мэкъуауэгъуэм Якутск щекIуэкIыну Урысейм и чемпионатым кIуэну зы­хуэфащэр (1, 2-нэ увыпIэхэр) къыщыхах зэхьэзэхуэщ. КъищынэмыщIауэ, япэ увыпIищыр къэзыхьахэмрэ призерхэмрэ бэнэкIэ хуитымкIэ Урысейм спортымкIэ и мастерым и мардэхэр ягъэзэщIащ.
 • Щхьэзакъуэ зэпеуэм и спортсменхэм медалитху щызыIэрагъэхьащ. Хъром Атмир дыжьыныр къылъысащ. Машэз Расул, Абэикъуэ Алан, Мер Арсен, Щоджэн Азрэт сымэ жэз медалхэр къахьащ.
 • УАРДЭ Жантинэ.
 •  Сурэтхэр  Елъкъэн Артур трихащ.