ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ГъащIэм къигъэувхэр зэхыдолъхьэ

2013-11-12

 • ЩэкIуэгъуэм и 12-м Урысейм и ХъумапIэ банкым и лэ­жьакIуэхэм ягъэлъапIэ IуэхущIапIэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 172-рэ зэ­рырикъур. Абы и лэжьы­гъэм топсэлъыхь банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщI Урысбий Хьэ­мидбий.
 •  
 • Урысбий Хьэмидбий

  Урысейм и ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къу­дамэр республикэм и апхуэдэ IуэхущIапIэ нэхъ ин дыдэщ. Абы IэнатIэхэми цIыху щхьэ­хуэхэми Iуэхутхьэбзэ зэмылIэужьыгъуэ дыдэхэр яхуе­щIэ. Псалъэм и хьэ­тыр­кIэ, IуэхущIапIэхэм я процент 40-м нэсым, цIыху щхьэ­­хуэхэм я процент 65-м щIи­гъум я дзыхь зрагъэзыр аращ. Щхьэтечу жыпIэмэ, ди банкым мы зэманым сом мелард 17-м щIигъу зэре­гъакIуэ.

 • Ди лэжьакIуэхэр езыхэм я гуфIэгъуэ махуэм IущIащ сыт и лъэныкъуэкIи я Iуэху къикIауэ. Ахэр полъэщ зыпэрыт лэжьыгъэм. Банкым хуи­утIыпщ ахъшэмкIэ мэкъу­­мэш, ухуэныгъэ Iэна­тIэхэм лэжьыгъэшхуэ щызэ­фIа­гъэкI. Махуэ къэс жы­хуаIэм хуэдэу ди щIыналъэм къыщызэIуах IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэр. Абы щы­гъуэми, ди банкым и гулъытэ нэхъыщхьэр зыхуэгъэзар республикэм и экономикэм зегъэужьынымкIэ нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIэ IэнатIэхэрщ.
 • Республикэм и властхэм хуабжьу купщIафIэу дадолажьэ. Псом хуэмыдэу а зэпыщIэныгъэр егъэщIылIащ зэпеуэхэм щытекIуа проектхэм мылъку яхухэхынымкIэ КъБР-м и ШэсыпIэ фондым. А фондым и фIыгъэкIэ хьэ­ры­чэтыщIэ лэжьыгъэ ма­щIэм халъхьащ сом мелардым нэс.
 • Абы къыдэкIуэу, республикэ бюджетым и хьэкъкIэ анагъэ мылъкум и сертификатхэр зыхуэфащэхэм ират. НаIуэу зэрыщытщи, иджы а ахъшэр къагъэсэбэп мэхъу псэу­пIэхэр къащэхун пап­щIэ.
 • Ди IуэхущIапIэм етIанэгъэ зэфIигъэкIынущ республикэм и правительствэр арэзы зытехъуа инвестицэ проект инхэм егъэщIылIа лэжьы­гъэр.
 • Мы зэманым мыхьэнэшхуэ дыдэ иIэщ хьэрычэтыщIэ лэжьыгъэ мащIэм зегъэужьыным. Дэ зэпымыууэ ди нэIэ тетщ а IэнатIэм. Ди банкым хьэрычэтыщIэ лэжьыгъэ ма­щIэм щIэгъэпсынщIауэ ахъшэ хуеутIыпщ. Сакъылэт зыхуэмей «Дзыхь» щIыхуэ лIэу­жьыгъуэр етту щIэддзащ. Илъэсыр къызэрихьэрэ ап­хуэ­­дэ щIыхуэ лIэужьыгъуэу сом мелуан 575-м нэблагъэ ттащ.
 • Урысейм и ХъумапIэ банкыр цIыху щхьэхуэхэм быдэу япыщIащ. Псалъэм и хьэ­тыр­кIэ, ди къудамэм къе­гъэ­щIы­лIахэм я процент 33-м щIи­гъур ахэращ. Псори зэхэту сом меларди 10,8-м щIигъу Iуэхутхьэбзэу яхудо­щIэ.
 • Ди IуэхущIапIэм зэпымыууэ къелъыхъуэ лэжьэ­кIэр зэрыригъэфIэкIуэну Iэмал­хэр.
 • Мы зэманым ХъумапIэ банкым Къэбэрдей-Балъ­къэ­рым и щIыналъэм щиIэщ сыт и лъэныкъуэкIи зэманым езэгъ IуэхущIапIэ зэпэщхэр. Апхуэдэхэу Налшык 3, Бахъсэн районми апхуэдиз, Прохладнэ районым 2 къыщызэIуахащ. Мы гъэм и кIэм апхуэдэ IуэхущIапIэхэм лэжьэн щыщIадзэнущ Тэрчрэ Нарткъалэрэ. Дэ я гугъу тщIыххэркъым банкоматхэм я бжыгъэм хуабжьу зэрызиубгъунум.
 • ЛэжьакIуэхэм улахуэ етын и лъэныкъуэкIэ ди къудамэр республикэм и IуэхущIапIэ­хэу 700 щIигъум ядолажьэ. Банк картэхэр къагъэсэбэпурэ лэжьапщIэ къеIызыххэм льготэ зэмылIэужьыгъуэхэр яIэщ. Ди банкым цIыхухэм Iуэхутхьэбзэхэр къызэрыхуа­щIэ IэмалыщIэхэр мы гъэм къыщыщIэдзауэ къыщагъэсэбэп Шэджэм, Тэрч къалэхэм, Дзэлыкъуэкъуажэ, Налшык и «Искож» хьэблэм, Лэскэн районым щыIэ Анзорей къуажэм. Мыбдежым къы­щы­хэ­гъэщхьэхукIын хуейщ банкым и лэжьакIуэхэм къа­хуэ­кIуэ цIыхухэм я тыншыгъуэ псори къызэралъытэр. Псалъэм и хьэтыркIэ, иджы цIыху псоми Iуэху­тхьэ­бзэ хуащIэ а къэкIуахэр щы­су.
 • Ди гуфIэгъуэ махуэм зэ­фIэд­гъэкI псапащIэ Iуэхухэ­ри хэIущIыIу тщIыну сы­хуейт. Урысейм и ХъумапIэ банкым щагъэзащIэ «Сабиигъуэ насыпыфIэ» программэм ипкъ иткIэ, дэ щIэ­гъэ­къуэн дахуохъу Крем-Константиновскэ къуажэм щыIэ сабий унэм щапIхэм. Банкымрэ абы и лэжьакIуэхэмрэ я мылъкукIэ ныбжьыщIэхэм къыхуащэху щыгъынхэр, тхылъхэр, зэрыджэгуну хьэпшып цIыкIухэр. ЩIалэ, хъы­джэбз цIыкIухэр щIэх-щIэ­хыурэ хьэщIапIэ къытхуо­кIуэ, дэри зэпымыууэ абыхэм дакIэлъогъуазэ.
 • Лэжьыгъэм егъэщIылIа Iуэ­хуфI псоми 2014 гъэм пытщэну ди мурадщ. Апхуэдэу ди гугъэщ гъащIэм къи­гъэув щIэ псори зыхэтлъхьэну.
 • Си псалъэм и кIэухыу фIыщIэшхуэ яхуэсщIыну сыхуейт ди IуэхущIапIэм дзыхь къезыгъэз псоми. Дэ ахэр дгъэ­щIэхъунукъым.
 • Урысейм и ХъумапIэ банкым и лэжьакIуэ псоми со­хъуэхъу я гуфIэгъуэмкIэ. Узын­шагъэ, фIыгъуэ, насып яIэну си гуапэщ.