ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'КъБР-м и Парламентым'

ЕхъулIэныгъэщIэхэр къахудэкIуэну дохъуэхъу!

2019-07-13

 • Бадзэуэгъуэм и 11-м КъБР-м и Парламентым, хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, щагъэлъэпIащ республикэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIхэр. Республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и ЩIыхь тхылъыр цIыху 69-м, ФIыщIэ тхылъхэр цIыху 18-м иратащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Махуэшхуэр яIэт

2019-05-18

 • Налшык дэт Музыкэ театрым дыгъуасэ зэхыхьэ гуапэ щекIуэкIащ КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, УФ-м и Къэрал Думэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу хэт депутатхэр, КИФЩI-м и щIыналъэхэм, Томск, Ленинград, Тверь, Волгоград областхэм я лIыкIуэхэр, КъБР-м и Правительствэмрэ Парламентымрэ я лэжьакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЩIыналъэм и гъащIэIыхьэ

2019-05-16

 • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Урысеймрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ парламентаризмэм зыщегъэужьыным хэлъхьэныгъэ хуэзыщIа цIыху 60-м щIигъу. Ар къызэрагъэпэщат КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЗэфIэкI зиIэ ныбжьыщIэхэр ягъэгушхуэ

2019-05-08

 • КъБР-м и Парламентым щагъэлъэпIащ республикэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэхэм щытекIуа, къыхэжаныкIа еджакIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

КъБР-м и Парламентым и щIыхькIэ

2019-05-08

 • Гъэмахуэ шыгъажэ лъэхъэнэр къыщызэIуахым республикэ ипподромым шыгъажэу блы щекIуэкIащ. Абыхэм ящыщ зым щызэпеуащ КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ ягъэува саугъэтыр къэхьыным теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Парламентым и тхыдэм ироплъэж

2019-05-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым иджыблагъэ щекIуэкIащ республикэм парламентаризмэр зэрыщызэфIэувамрэ абы зэрызыщиужьамрэ теухуа щIэныгъэ конференц.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Гулъытэ  гуапэ

2019-05-07

 • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и лэжьыгъэр нэхъыфIу къэзыгъэлъэгъуа журналистхэм я зэпеуэм (2018 — 2019 гъэхэм) щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ. Ар къызэрагъэпэщат КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЦIыхубэм я лIыкIуэхэр

2019-04-27

 • Урысейм и парламентаризмэм и махуэр 2012 гъэм мэкъуауэгъуэм и 27-м федеральнэ хабзэкIэ къащтауэ щытащ. Ди къэралым и тхыдэм щыяпэ демократие институт нэхъыщхьэм — Урысейм и Къэрал Думэм — 1906 гъэм лэжьэн щIидзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Егъэджэныгъэм зегъэужьыным топсэлъыхь

2019-04-23

 • КъБР-м и Парламентым «Правительствэм хухах сыхьэтым» хыхьэу, депутатхэр тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэ Iуэхур зэрыщызэтеубламрэ абы зэрызрагъэужьыну Iэмалхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

НыбжьыщIэ пажэхэр ягъэгушхуэ

2019-04-16

 • Мэлыжьыхьым и 12-м, Космонавтикэм и махуэм, ирихьэлIэу ныбжьыщIэ 26-м я паспортхэр КъБР-м и Парламентым щратыжащ. ФIыуэ еджэ, спортымрэ щэнхабзэ Iуэхухэмрэ хуэжыджэр щIалэгъуалэр щагъэлъэпIа зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмрэ зегъэужьынымкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис, КъБР-м и МВД-м Iэпхъуэшапхъуэхэм я IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэ-щIым и къуэдзэ Къэрэнашэ Аслъэн, зауэм и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и лIыкIуэ Романенкэ Борис сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Матовников Александррэ КIуэкIуэ Казбекрэ яхуэзащ Iэпщэрыбанэ зауэмкIэ Налшык щекIуэкI турнирыр къыщызэIуахым кърихьэлIа спортсмен цIэрыIуэхэм

2019-04-11

 • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александррэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ дыгъуасэ яхуэзащ Урысейм и спортсмен цIэрыIуэхэу Налшык щыхьэщIэхэм. Абыхэм ящыщщ UFC хьэлъагъ псынщIэмкIэ и иджырей чемпион Нурмагомедов Хабиб, кикбоксингымкIэ плIэнейрэ дунейпсо чемпион Абдулаев Валиф, самбомкIэ плIэнейрэ дунейпсо чемпион Минаков Виталий, WBO-м хиубыдэу 2013 — 2014 гъэхэм дуней псом и чемпиону щыта Проводников Руслан, Арктикэм хиубыдэ щIыпIэхэр къэгъэсэбэпынымкIэ «Ищхъэрэ десант» ассоциацэм и лIыкIуэ Гришин Дмитрий, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Страсбург щыIэщ

2019-04-04

 • Мы махуэхэм Страсбург (Франджы) щокIуэкI Европэм и Советым и щIыпIэ, щIыналъэ властхэм я конгрессым и 36-нэ зэIущIэр. Урысей Федерацэм и лIыкIуэхэм яхэтщ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. Мэлыжьыхьым и 2-м ирагъэкIуэкIа пхъэидзэмкIэ Егоровэр хагъэхьащ управленэмкIэ комитетым и унафэщIым и къуэдзэр хэзыхыну Къэзыбж комиссэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Къэжэр Хъусен: ЩIыналъэм и жылагъуэ-политикэ щытыкIэр зэпIэзэрыт хъуным гулъытэ хэха худощI

2019-04-04

 • Къэжэр Хъусен Хьэмид и къуэр «Урысей зэкъуэт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм къыбгъэдэкIыу КъБР-м и Парламентым и депутатщ, Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщIщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

КъБР-м и Тхылъ плъыжьымрэ нэгъуэщI Iуэхухэмрэ

2019-02-05

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм депутатхэр Iуэхугъуэ 40-м щIигъум щытепсэлъыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Бжьыхьэ лэжьэгъуэр яух

2018-12-22

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм 2018 гъэм и бжьыхьэ лэжьэгъуэм и кIэух зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым