ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-11-12

 • ЩэкIуэгъуэм и 12, гъубж
 •  Пневмонием (тхьэмбыл узым) ебэныным и дунейпсо махуэщ
 •  Урысейм и ХъумапIэ банкым и лэжьакIуэм и махуэщ
 •  Урысейм шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынымкIэ и IэщIагъэлIым и махуэщ
 •  Азербайджан Республикэм и Конституцэм и махуэщ
 •  1472 гъэм Урысейм и ГербыщIэр — щхьитI зыфIэт бгъэр зытетыр — къащтащ.
 •  1803 гъэм император Александр Езанэм и унафэкIэ Карамзин Николай «урысей тхыдэтхыу» ягъэуващ.

 •  1860 гъэм США-м и щэхурылажьэ IуэхущIапIэр къызэрагъэпэщащ. ЯпэщIыкIэ абы и къалэну щытар доллар нэпцI къыщIэзыгъэкIхэм ебэнынырт.
 •  1917 гъэм Петроград дэт ЩIымахуэ уардэунэр Къэрал музейуэ къалъытащ.
 •  1982 гъэм КПСС-м и ЦК-м и Секретарь нэхъыщхьэу хахащ Андропов Юрий.
 •  1986 гъэм Москва къыщызэрагъэпэщащ СССР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондыр (иджыпсту Урысейм ЩэнхабзэмкIэ и фондырщ). Абы и унафэщIу ягъэуват Лихачёв Дмитрий.
 •  Урыс композитор, химик Бородин Александр къызэралъхурэ илъэси 186-рэ ирокъу.
 •  Совет, урысей актрисэ, уэрэджыIакIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Гурченкэ Людмилэ къызэралъхурэ илъэс 84-рэ ирокъу.
 •  Пианисткэ Iэзэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Бэрсокъуэ Еленэ къыщалъхуа махуэщ.
 •  Иорданием щыщ къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ, философием и доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик, томий хъу «Адыгэ тхыдэ щIэнгъуазэр» хьэрыпыбзэкIэ къыдэзыгъэкIа Бацэжь (Мамсыр) Мухьэмэд-Хъер и ныбжьыр илъэс 83-рэ ирокъу.
 •  Къэрал къулыкъущIэ, УФ-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министру щыта, къэралым и Къэзыбж палатэм и аудитор Мень Михаил и ныбжьыр илъэс 59-рэ ирокъу.
 •  Урысей биатлонист, дунейм щэнейрэ и чемпион хъуа, Олимп Джэгухэм жэз медаль къыщызыхьа Чудов Максим и ныбжьыр илъэс 37-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 14 — 18, жэщым градуси 4 — 6 щыхъунущ.
 • ЩэкIуэгъуэм и 13, бэрэжьей
 •  Нэфхэм я дунейпсо махуэщ
 •  Гуапагъэм и дунейпсо махуэщ
 •  Урысейм радиацэм, химическэ, биологическэ Iэщэхэм защыхъумэным хуэгъэпса и дзэхэм я махуэщ
 •  Урысей Федерацэм Къэрал щэхур хъумэнымкIэиIуэхущIапIэр къыщызэрагъэпэща махуэщ
 •  1758 гъэм Москва къалэм и лъабжьэр щагъэтIылъащ Япэ медицинэ институтым (иджыпсту Сеченов И. М. и цIэр зэрихьэу Москва дэт медицинэ академиерщ).
 •  1851 гъэм Москварэ Санкт-Петербургрэ зэпызыщIэ Николаевскэ (иджы Октябрьскэ) гъущI гъуэгур ятащ.
 •  1872 гъэм Толстой Лев и «Азбука» тхылъым и етIуанэ къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ.
 •  1918 гъэм Рязань къалэм къыщызэрагъэпэщащ хьэуа-десантыдзэхэм я унафэщIхэр щрагъэджэну училищэр.
 •  1921 гъэм Москва къалэм къызэрагъэпэщащ Вахтангов Евгений и цIэр зезыхьэ Къэрал академие театрыр.
 •  Шотландием щыщ тхакIуэ цIэрыIуэ, усакIуэ, «Остров сокровищ» романыр зытха Стивенсон Роберт къызэралъхурэ илъэси 169-рэ ирокъу.
 •  АР-м и цIыхубэ сурэтыщI, Адыгэ Республикэм и Гербыр зыщIа Мерэтыкъуэ Долэт къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу.
 •  ЗэдзэкIакIуэ, радиожурналист Мэремкъул Ларисэ къыщалъхуа махуэщ.
 •  1955 гъэм къалъхуащ США-м щыщ актрисэ, Америкэм и киносаугъэт нэхъыщхьэ псори — «Оскар», «Грэмми», «Тони» и «Эмми» жыхуаIэхэр — зыхуагъэфэща Голдберг Вупи и ныбжьыр илъэс 64-рэ ирокъу.
 •  Урысей биатлонисткэ, Олимп Джэгухэм я чемпионкэ, дунейпсо зэпеуэ куэдым щытекIуа Ахатовэ Альбинэ и ныбжьыр илъэс 43-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 11 — 15, жэщым градуси 3 — 4 щыхъунущ.