ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дуней хъурейр къикIухьри, Кронштадт  къигъэзэжащ «Эльбрус» кхъухьыщIэм

2019-08-01

  • «Эльбрус» кхъухьым и дежкIэ ар япэ зекIуэщ. «Адмирал Горшков» фрегатымрэ «Николай Читлер» къегъэлакIуэ буксирымрэ ящIыгъуу абы тенджыз миль мин 35,2-м щIигъу къызэпичащ. Хым здытетым, ахэр Iухьащ Джибурти, Шри-Ланка, Китайм, Эквадорым, Кубэм, Тринидадрэ Тобагэрэ я кхъухь тедзапIэхэм, Суэц, Панамэ кIэнауэхэм дэкIащ, Атлантикэм и кум хуэзэу экваторыр зэпаупщIащ. Урысейм и кхъухьхэр хэтащ Китайм и тенджыз флотыр илъэс 70 зэрырикъур гъэлъэпIэным.

  • Адмирал Евменов Николай зэрыжиIамкIэ, дзэ IэщIагъэлIхэм куууэ зэпкърахынущ ищхъэрэ флотым и кхъухьхэм дунейр хъурейуэ къызэракIухьам кърикIуахэр икIи абыхэм япкъ иткIэ зэхалъхьэнущ УФ-м и тенджыз флотым къулыкъу щызыщIэхэр гъэсэнымкIэ чэнджэщхэр.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.