ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-08-01

 • Унагъуэ мини 3,8-м яIэрохьэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Республикэм и унафэщI-хэм илъэсыр къызэрихьэрэ сом мелуан 285-м нэблагъэ трагъэкIуэдащ ещанэ сабийр е къыкIэлъыкIуэр къыщалъхуа унагъуэ быныфIэхэм мазэ къэс ират ахъшэу. Сом мелуан 266,5-р федеральнэ, мелуан 16,7-р республикэ бюджетхэм къыхэкIащ.

 • ЩIышылэ-бадзэуэгъуэ мазэхэм апхуэдэ ахъшэр яIэрыхьащ унагъуэ мини 3,8-м нэблагъэм.
 • Мазэ къэс ират ахъшэр сом мини 9,2-м щIегъу. Ещанэ, къыкIэлъыкIуэ сабийхэр къалъхумэ, абыхэм я ныбжьыр илъэсищ ирикъуху ахъшэ иратыныр республикэм щызэтраублэжащ КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашид и унафэкIэ.
 • Франджымрэ Урысеймрэ я органистхэр хэту
 • Абхъаз.Франджы органист цIэрыIуэ Оганесян Эдуард и мурадщ «Органные вечера в Пицунде» абхъаз фестивалым хэтыну.
 • Пицундэ къалэм мы гъэм и фокIадэ мазэм и пэщIэдзэм щекIуэкIыну фестивалым къэкIуэнущ Калининградрэ Къэзанрэ щыщ органистхэр.
 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, Москва и «Красная Пресня» паркым мэкъуауэгъуэм и 30-м щекIуэкIащ Абхъазым и «Апсны» фестиваль.
 •  
 • Медицинэ IуэхущIапIэ зэпэщ
 • Адыгей.Республикэм къыщызэIуахащ иджырей диагностикэмкIэ центрыщIэ. Абы хэтщ фошыгъу узым, цIыхум и лэжьыгъэм къыхэкIынкIэ хъуну узыфэхэм, дэгу хъуахэр щагъэхъуж, къупщхьэ къутахэм щеIэзэ центрхэр, кардиологие диспансер, нэгъуэщI медицинэ къудамэхэри.
 • Медицинэ IуэхущIапIэм иIэщ махуэ стационар, клинико-диагностикэ лабораторэ, компьютер томограф, нэгъуэщIхэри. ЗэкIэ абы щрагъэкIуэкI операцэ цIыкIухэр, ауэ я мурадщ нэхъ гугъухэми хуэкIуэну.
 • Адыгейм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм щыгъуазэ дызэрищIащи, ухуэныгъэр екIуэкIащ «Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм зегъэужьын» федеральнэ программэм ипкъ иткIэ икIи абы сом мелуан 538-рэ текIуэдащ.
 • УЭРДОКЪУЭ Женя.