ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-08-01

 • ШыщхьэуIум и 1,  махуэку
 • ШыщхьэуIум и 1 – 7-хэр Сабий цIынэхэр анэ быдзышэкIэ гъэшхэным къыхуеджэным и дунейпсо тхьэмахуэщ
 • УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я тылым и махуэщ
 • Урысейм и Инкассаторым и махуэщ
 • Япэ дунейпсо зауэм хэкIуэда урысей сэлэтхэм я фэеплъ махуэщ
 • Азербайджаным щагъэлъапIэ я алыфбеймрэ я бзэмрэ я махуэр

 • Зи хэку къэзыгъэзэжа адыгэхэм я махуэщ
 • Китайм щагъэлъапIэ я цIыхубэ-щхьэхуитщIыжакIуэ армэр къыщызэрагъэпэща махуэр
 • 1885 гъэм япэ дыдэу уэгум зиIэтащ Можайский Александр ищIа кхъухьлъатэм.
 • 1900 гъэм Германием къыщызэрагъэпэщащ «Боруссия» футбол клубыр. Ар дуней псом щынэхъ лъэрызехьэ гупхэм ящыщу къалъытэ: я къэралым тхуэнейрэ и чемпион хъуащ, УЕФА-м и Кубокыр 1975, 1979 гъэхэм къихьащ.
 • 1914 гъэмЯпэ дунейпсо зауэм щIидзащ.
 • 1924 гъэм Бэракъ Плъыжь орденыр къащтащ.
 • 1927 гъэм Ленинград областыр къызэрагъэпэщащ.
 • 1936 гъэм Германием и къалащхьэ Берлин къыщызэIуахащ ХI Гъэмахуэ Олимп джэгухэр. Ахэр шыщхьэуIум и 16 пщIондэ екIуэкIащ.
 • 1939 гъэм Совет Союзым и ЛIыхъужьым и «Дыщэ Вагъуэ» медалым теухуа унафэр къащтащ.
 • 1958 гъэм «Iуащхьэмахуэ» журналым и япэ номерыр дунейм къытехьащ.
 • 1967 гъэм Бахъсэнрэ Тэрчрэ къалэ хъуащ.
 • КъБАССР-м мэкъумэш IэнатIэм зыщегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Бырс Анзор къызэралъхурэ илъэси 127-рэ ирокъу.
 • Телевиденэм и диктору щыта, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Леонтьевэ Валентинэ къызэралъхурэ илъэс 96-рэ ирокъу.
 • Адыгэ тхакIуэ Къущхьэ СулътIан къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Критик, зэдзэкIакIуэ, АР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЛъапцIэрыщэ Хъалид и ныбжьыр илъэс 81-рэ ирокъу.
 • Юридическэ щIэныгъэ- хэм я доктор, профессор, ЩIДАА-мрэ ЭкологиемкIэ, цIыхум и шынагъуэншагъэмрэ щIыуэпсымкIэ дунейпсо академиемрэ я академик, УФ-м щIыхь зиIэ и юрист Шапсыгъ (КIэкIыхъу) Дамир и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • Хэкум къэзыгъэзэжахэр жылагъуэм хэзэгъэжынымкIэ щадэIэпыкъу унэу Мейкъуапэ дэтым и унафэщI Бэрзэдж Убых (Нихьэт) и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 27 — 29-рэ, жэщым градус 19 — 21-рэ щыхъунущ.
 • ШыщхьэуIум и 2, мэрем
 • УФ-м и Хьэуа-Десантыдзэхэм я махуэщ. Ар Белоруссиеми Къэзахъстанми щагъэлъапIэ. 1930 гъэм Москва дзэ округым зыгъэсэныгъэхэр Воронеж къалэм пэмыжыжьэу щригъэкIуэкIыу япэ дыдэу хьэуа десант абдеж къыщетIысэхауэ щытащ. Аращ махуэм лъабжьэ хуэхъуар.
 • Азербайджаным щагъэлъапIэ Лъэпкъ кином и махуэр
 • Македоние Республикэм и махуэщ
 • Коми Республикэмрэ Ненецкэ автономнэ округымрэ щагъэлъапIэ Щыхьым и махуэр
 • Сербием и Авиацэм и махуэщ
 • 1790 гъэм США-м щыпсэу цIыхухэр дапщэ хъуми япэу къабжауэ щытащ.
 • 1887 гъэм Ходж Роуэлл гъущI кIапсэ банэр къызэригупсысам щыхьэт техъуэ тхылъ иратащ.
 • 1906 гъэм Португалием къыщызэрагъэпэщащ «Порту» футбол клубыр. Ар тIэунейрэ щытекIуащ Чемпионхэм я лигэм, УЕФА-м и кубокри къихьащ.
 • 1916 гъэм Москва АМО заводыр щаутIыпщащ. 1933 гъэм абы Сталиным и цIэр фIащащ. Иджыпсту ар Лихачёвым и цIэр зезыхьэ ЗИЛ заводырщ.
 • 1933 гъэм Беломор-Балтие кIэнауэр, Сталиным и цIэр зыфIащар, километр 227-рэ и кIыхьагъыу ятIащ.
 • 1940 гъэм Молдавскэ ССР-р къызэрагъэпэщащ.
 • 1942 гъэм Налшык Дзэ Плъыжьым щхьэкIэ щагъэхьэзырат ткIуаткIуэ къауэу птулъкIэ мин 20.
 • 1945 гъэм Потсдам щекIуэкIа конференцыр зэхуащIыжащ.
 • 1990 гъэм Иракыр Кувейтым теуащ.
 • 1995 гъэм «Русское Радио» радиостанцыр къызэрагъэпэщащ.
 • Совет щIэныгъэлI, инженер цIэрыIуэ, «Рубин» ЦКБ-м и унафэщIу щыта, псыщIагъырыкIуэ аппарат 200-м щIигъум я конструктор нэхъыщхьэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Спасский Игорь и ныбжьыр илъэс 93-рэ ирокъу.
 • Кхъухьлъатэзехуэ-космонавт, Совет Союзым тIэунейрэ и ЛIыхъужь, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зрата, нэгъуэщI къэрал куэдым я дамыгъэ лъапIэхэри зыхуагъэфэща Быковский Валерий къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 23 — 25-рэ, жэщым градус 18 — 19 щыхъунущ.