ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-03-12

  • Анэхэр лэжьэфын папщIэ
  • Къэрэшей-Шэрджэс. Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Федеральнэ Зэхуэсым зэрызыхуигъэзам ипкъ иткIэ, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм 2021 гъэм и кIэм нэсыху щызэфIагъэкIынущ щIыналъэр зыхуеину яслъэхэм хуэдиз яухуэныр.

  • «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» щIыналъэ проектымрэ «Демография» лъэпкъ проектымрэ япкъ иткIэ Къэрэшей-Шэрджэсым щаухуэнущ сабий 1080-рэ зыщIэхуэн IуэхущIапIэ 14.
  •  
  • Гулъытэ хуащI
  • Адыгей.Республикэм и властхэм унафэ къащтащ Чернобыль атом электростанцым къыщыхъуар щагъэзэкIуэжым фэбжь хэзыхахэм зэ тыгъуэ ахъшэ хухахыну.
  • Вице-премьер Широковэ Наталье зэрыжиIамкIэ, Адыгейм и Iэтащхьэм пщэрылъ къащищIри, ахъшэ зратынухэр ягъэбелджылащ. ЗыдэIэпыкъунур цIыху 600 мэхъу, а Iуэхум ныкъуэдыкъуэ ищIахэри хабжэу. Апхуэдэ дэIэпыкъуныгъэ ялъысынущ цIыху 660-м, а Iуэхум ныкъуэдыкъуэ ищIахэри, фызабэхэри хэту. Апхуэдэуи Чернобыль АЭС-м къыщыхъуам и лъэужьхэр зыгъэкIуэдыжахэм я жылагъуэ зэгухьэныгъэм сом мини 100 хухахынущ.
  • Республикэм зыщыхуагъэхьэзыр Радиацэм епха къэхъукъащIэ шынагъуэхэм хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм. Ар зытехуэр мэлыжьыхьым и 26-рщ икIи абы теухуа Iуэху 200-м нэблагъэ ирагъэкIуэкIыну я мурадщ.
  • УЭРДОКЪУЭ Женя.