ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Казбек яхуэзащ КъБР-м и цIыхубэ художник КIыщ Мухьэдинрэ абы и щхьэгъусэ, искусствовед Мосс Жаклин Дианэрэ

2019-03-02

  • КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм щахуэзащ КъБР-м и художник КIыщ Мухьэдинрэ абы и щхьэгъусэ, искусствовед Мосс Жаклин Дианэрэ.

  • КъБР-м и цIыхубэ художникым республикэм и унафэщIыр щыгъуазэ ищIащ езым и творческэ мурадхэм, и лэжьыгъэхэм я гъэлъэгъуэныгъэщIэ зэригъэхьэзырым.
  • ЗэIущIэм къыщаIэтащ КъБР-м ис лъэпкъхэм я цIыхубэ гъуазджэр Урысейм, нэгъуэщI къэралхэм я гъэлъэгъуапIэ нэхъ инхэм утыку къыщилъхьэныр, зэрыщыту ди щэнхабзэм зегъэужьыныр.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.