ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-03-02

  • Проценти 4,5-кIэ хагъахъуэ
  • Адыгей.Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат зэрыжиIамкIэ, Адыгейм нэгъуэщI щIыпIэхэм иригъашэ мэкъумэшхэкIым проценти 4,5-рэ хагъэхъуэнущ.

  • Iэтащхьэм къызэрыхигъэщащи, Iуэхум зрагъэужьынымкIэ щхьэпэнущ «Экспорт продукции АПК в Республике Адыгея» щIыналъэ проектыр. Гулъытэ нэхъ хуащIынущ къэкIыгъэ дагъэм, кхъуейм, прун-жым.
  • КъумпIыл Мурат зэIущIэм зэрыщыжиIащи, 2018 гъэм и мазибгъум нэгъуэщI къэралхэм ирагъэшащ доллар мелуан 28-м нэблагъэ и уасэ, ипэ ита илъэсым елъытауэ процент 31-кIэ нэхъыбэ. Дагъэ тонн мин 20 хуаутIыпщащ Китайм, Вьетнамым, нэгъуэщI гъунэгъу къэралхэм, Германием — кхъуей тонн 27-рэ, сабий ерыскъыхэкI, пхъэщхьэмыщхьэпсу тонни 145-рэ яIэрыхьащ Армениемрэ Белоруссиемрэ.
  • Армеец ныбжьыщIэхэм я унэ
  • Къэрэшей-Шэрджэс.Инжыдж районым щыIэ Ипщэ дзэ округым (ЮВО) и бгылъэ мотострелковэ гарнизоным щыIэ Офицерхэм я унэ къыщызэIуахащ Армеец ныбжьыщIэхэм я унэрэ щIыналъэдж музейрэ.
  • Дзэ хуэIухуэщIэхэм, Хэкур фIыуэ лъагъуным щыхуагъасэ центрыр къызэIуахащ УФ-м зыхъумэжыныгъэмкIэ и министр Шойгу Сергей и унафэкIэ.
  • ЩIыналъэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид къызэрыхигъэщамкIэ, «Юнармия» зэщIэхъееныгъэм хыхьа Инжыдж районым и школакIуэхэм а унэм инструктор-дзэкъулыкъущIэ Iэзэхэм я нэIэ тету зыщагъэсэнущ. Центрым къыщызэрагъэпэща музейм щIэлъщ иджырей Къэрэшей-Шэрджэсым и щIыналъэм къыщагъуэта пасэ-рей хьэпшыпхэм къыщыщIэдзауэ, ЮВО-м дзэ къулыкъур щезыхьэкIхэм я Iэмэпсымэхэм щыщIэкIыжу. Псори зэхэту экспонат 500-м щIигъу.
  • УЭРДОКЪУЭ Женя.