ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр республикэм и цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм йопсалъэ

2019-03-02

  • Правительствэм и Унэм КIуэкIуэ Казбек щахуэзащ къэралым IэщIэлъ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм.

  • ЗэIущIэм къыщаIэта Iуэхухэм ящыщщ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я иджырей щытыкIэмрэ абыхэм я къэкIуэнумрэ, цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэным хуэгъэзауэ республикэм щагъэза-щIэ къалэныщIэхэр информацэ IуэхухэмкIэ сыт и лъэныкъуэкIи щIэгъэбыдэныр, цIыхухэм зэрапыщIар гъэлъэщыныр, республикэм исхэр зыгъэпIейтей Iуэхухэр тэмэму зэпкърыхыныр, печатым и продукцэр пхыгъэкIыныр, Къэбэрдей-Балъкъэрым и район псоми телевещанэр тэмэму къыщызэгъэпэщыныр.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.