ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-01-31

  • Бжьахъуэхэр зэгуохьэ
  • Адыгей.Республикэм  къыщызэрагъэпэщащ «Бжьахъуэхэм я урысей лъэпкъ зэгухьэныгъэ» жылагъуэ организацэм  и щIыналъэ къудамэ. Адыгэ Республикэм Мэкъумэш IэнатIэмкIэ и министерствэм къызэритымкIэ, абы къызэщIеубыдэ бжьахъуэ 70.

  • Зэгухьа гупым яхуэзащ  республикэм мэкъумэш IэнатIэмкIэ и министр Свеженец Владимир. Ахэр тепсэлъыхьащ Iэмал имыIэу зыхуеину  хущхъуэхэкIхэр зыIэрыгъэхьэным,  гъатхэм губгъуэхэм зэрелэжьхэр бжьаIуэхэм зэран яхуэмыхъун папщIэ.  Бжьахъуэхэм я лъэпкъ зэгухьэныгъэм хэтхэм Iэмал яIэщ кооперативу зэгухьэу  къэралыр апхуэдэхэм зэрадэIэпыкъур зыIэрагъэхьэну.
  • Адыгейм и щIыналъэм щыIэщ  бжьаIуэ ин 300, бжьахъуэ унагъуэ мин  25-м нэблагъэ.
  • Лъэпкъ парк хъунущ
  • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм и Тебэрды къэрал мэз гъэфIэныр (заповедникыр)  лъэпкъ паркым хуагъэкIуэнущ. Апхуэдэ унафэ къыщащтащ щIышылэм и 27-м УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Матовников Александр  «Домбай» зыгъэпсэхупIэм зегъэужьыным теухуауэ КъШР-м щригъэкIуэкIа  зэIущIэм.
  • Тебэрды къэрал мэз гъэфIэныр, блэкIа лIэщIыгъуэм и 30 гъэхэм къызэрагъэпэщащ. Абы  къызэщIеубыдэ  Къэрэшей-Шэрджэсым и Инжыдж, Карачаевск, Уарп  районищым я щIыналъэхэр.
  • Матовников Александр  къыхигъэщащ  «Домбай», «Архъыз»  щIыпIэхэр зэрыцIэрыIуэр, зыгъэпсэхуакIуэрэ  зыплъыхьакIуэу къакIуэм я бжыгъэм къызэрыхэхъуэр. Къыхуриджащ адэкIи зэрызаужьыным трагъэщIэну. «Iэмал имыIэу егъэфIэкIуэн хуейщ  Iуэхутхьэбзэхэр къызэрызэрагъэпэщыр», — яхуигъэу-ващ абы унафэщIхэм.  Апхуэдэуи  Матовников Александр къалэн ящищIащ пIалъэ кIэщIым къриубыдэу «Домбай» зэрызиужьынум теухуа генплан зэхагъэувэну, зыгъэпсэхупIэхэр нэщIысауэ электрокъарукIэ къы-зэгъэпэщыным и Iэмалхэри ягъэбелджылыну. 
  •  
  • УЭРДОКЪУЭ Женя.