ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Академик  цIэрыIуэм и  цIэр фIащащ

2021-04-15

  • Мы махуэхэм дэнэкIи щагъэлъапIэ цIыхур хьэршым зэрылъатэрэ илъэс 60 зэрырикъур. Ди республикэми къыщызэрагъэпэщащ абы ехьэлIа гуфIэгъуэ зэхыхьэ куэд.

  • Налшык дэт «ДыгъафIэ къалэ» творчествэмкIэ сабий академием къыщызэIуахащ хьэршым епха щIэныгъэм ди щIыналъэм зыщегъэужьыным телэжьэну лабораторэ. Абы фIащащ ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и академик цIэрыIуэ, ди лъахэгъу еджагъэшхуэ Энеев Тимур Магомед и къуэм (1924-2019) и цIэр.
  • Лъэпкъыр зэрыгушхуэ щIэныгъэлIыр РАН-м и Президиумым хэтащ, хьэршым епха IэнатIэхэмкIэ абы и къудамэм и унафэщIу, механикэмкIэ, хьэрш ракетэхэр зэпкърылъхьэнымкIэ IэщIагъэлI Iэзэу дунейм тетащ. Энеевыр Лениным и цIэр зезыхьэ Къэрал саугъэтым и лауреатщ. Хьэршыр джыным, ар къэгъэIурыщIэным теухуа и къэхутэныгъэхэм папщIэ щIэныгъэлI пажэм къыхуагъэфэщауэ щытащ Ленин, Бэракъ Плъыжь орденхэр. Абы и IэдакъэщIэкIхэм я нэхъыбэр ноби хуолажьэ хьэршым яутIыпщ аппаратхэм я псынщIагъыр къэхутэнымрэ ахэр цIыхум и унафэм щIэгъэтынымрэ. Апхуэдэ и щIэныгъэ лэжьыгъэ купщIафIэхэм папщIэ абы къратащ Цандер Ф. А. и цIэр зезыхьэ дыщэ медалыр. Апхуэдэу Энеевыр хуабжьу дихьэхыу щытащ космогонием, астрофизикэм, планетэхэм я зэхуаку щызекIуэ спутник системэ лъэщ зэтеубла зэрыхъуным. Иужьрей илъэсхэми абы елэжьащ.
  • Апхуэдэ цIыху цIэрыIуэм и цIэр зезыхьэну лабораторэм гукъыдэжышхуэ яIэу щылэжьэнущ, къэхутэныгъэ хьэлэмэтхэр щрагъэкIуэкIынущ хьэрш щIэныгъэм дихьэх ныбжьыщIэхэр. Ди гуапэщ академием и IэнатIэр абыхэм угъурлы яхуэхъуну, ди республикэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIун лэжьыгъэ куэд абы щызэфIахыну.
  • ЖЫЛАСЭ  Маритэ.