ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ПэкIухэр'

Апхуэдэ гузэвэгъуэ зэи къремыхъуж

2017-03-11

 • Балъкъэрхэм кIэлъызэрахьа политикэ залымыгъэм ихьахэм я фэеплъ музейм деж (Налшык) гъатхэпэм и 8-м щекIуэкIащ лъэпкъым и хэкур зэрырагъэбгынэрэ илъэс 73-рэ зэрырикъум ехьэлIауэ къызэрагъэпэща пэкIу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Абы и фIыщIэм кIуэд иIэкъым

2016-10-19

 • Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъапIэ республикэм и япэ Президенту щыта, щIыналъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа КIуэкIуэ Валерэ къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Апхуэдэр зэи пщыгъупщэ хъунукъым

2016-06-24

 • КъБР-м щыIэ МВД-м и лэжьакIуэхэмрэ ветеранхэмрэ ирагъэкIуэкIащ «Пщэдей зауэ къэхъуат» Iуэху.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

СыхьэтиплIым зауэр къэхъеят

2016-06-24

 • Мы гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м илъэс 75-рэ ирикъуащ совет цIыху мелуан 27-м нэсым я псэ щата Хэку зауэшхуэр къызэрыхъейрэ. Налшык, «ЩIыхьым и мафIэ мыужьых» фэеплъым деж, пщэдджыжьым сыхьэтиплIым щекIуэкIащ «Фэеплъ уэздыгъэ» урысейпсо Iуэхум щыщ пэкIу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Дэтщ Ислъэмей къуажэм фэеплъ

2016-06-24

 • «Небесная Одиссея — во славу России» щIалэгъуалэ хэкупсэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Бегаком Александр Бахъсэн щIыналъэм къыщрагъэблэгъащ, Ислъамей къуажэм зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъым деж щрагъэкIуэкIа пэкIум хэтыну. Ар къызэIуихащ районым и администрацэм      и унафэщIым  и  къуэдзэ  Ахъуэбэч  Анзор.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Къармэфиблхэр тенджызымхадзэ

2016-05-18

 •  Накъыгъэм и 14-м Тыркум и Кефкен щIыналъэм щыщ Коджаели къалэм щекIуэкIащ  Урыс-Кавказ зауэр зэриухрэ илъэси 152-рэ зэрырикъум теухуа щыгъуэ пэкIу ин. Ар къызэригъэпэщащ Тыркум щыIэ Кавказ хасэхэм я федерацэм (КАФФЕД).
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

ЛIыхъужьу икIи псэемыблэжу

2016-05-06

 •  Чернобыль АЭС-м гузэвэгъуэ къызэрыщыхъурэ илъэс 30 дэкIащ. ЦIыху мелуанхэр зыхиубыда мы къэхъукъащIэ иным хуэдэ дуней псом щалъэгъуатэкъым. Абы и лъэужьхэр ягъэзэкIуэжыным хэтат Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэри. Илъэс 25 — 40 ныбжьхэм иту цIыху 1800-м нэблагъэм къикIуэт ямыщIэу зыпэрыува лэжьыгъэ шынагъуэр псэемыблэжу ягъэзэщIащ. Абы хэкIуэдахэм ятеухуауэ щытащ иджыблагъэ Налшык щрагъэкIуэкIа пэкIур.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Балъкъэр лъэпкъым и щыгъуэ махуэ

2016-03-10

 • Политикэ залымыгъэм ихьахэм я фэеплъым и деж гъатхэпэм и 8-м щекIуэкIащ щыгъуэ пэкIу. Ар теухуауэ щытащ балъкъэр лъэпкъым и хэкур зэрырагъэбгынэрэ илъэс 72-рэ зэрырикъум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Удз гъэгъахэр тралъхьэ

2016-02-25

 • Мазаем и 23-м «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхым» деж Хэкум и хъумакIуэм и махуэм теухуа пэкIу щекIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Къеблэгъэж, Кърым!

2014-03-20

 • Гъатхэпэм и 18-м Абхъазым и утым пэкIу щекIуэкIащ, Кърымыр Урысей Федерацэм къызэрыгухьэжар, ди къэрал гъунапкъэхэр нэхъ бгъуэ зэрыхъуар даIыгъыу.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Илъэс 13 хьэзаб

2014-03-12

 • Гъатхэпэм и 8-м, балъкъэрхэр хэкум зэрырашрэ илъэс 70 щрикъу махуэм, политикэ залымыгъэм ихьахэм я фэеплъым деж, хабзэ зэрыхъуауэ, щы­гъуэ пэкIу щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIар насыпыншагъэр зи щхьэ ири­кIуа балъкъэр лъэпкъым и закъуэтэкъым, атIэ къуэшхэм гуауэр да­гъэпсынщIэну, я щIэгъэкъуэн быдэу зэрыщытыр иджыри зэ хьэкъ ща­щIыну лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщхэр къызэхуэсат. Апхуэдэуи зэIу­щIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым, Правительствэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, дин IуэхущIапIэхэм, республикэм и куей, къуажэ зэхуэ­мыдэхэм, Ингуш, Шэшэн республикэхэм я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Илъэс 25-рэ и пэкIэ

2014-02-18

 •   Налшык къалэм и Дэшхуей жыг хадэм Афганистаным щызэуахэм я фэеплъу итым и деж мазаем и 15-м щекIуэкIащ а къэралым советыдзэхэр къызэрырашыжрэ илъэс 25-рэ зэрырикъум теухуа пэкIу. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэ­защIэ КIуэкIуэ Юрий, Правительствэм щыщхэр, Парламентым и депутатхэр, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэм я тхьэмадэхэр, ветеранхэр, къалэдэсхэр, курыт еджапIэм щIэсхэр, нэгъуэщIхэри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Дэтхэнэ IэнатIэми

2013-12-26

 • КIуэкIуэ Валерий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым дыгъуасэ щекIуэкIащ фэеплъ пэкIу. Ар теухуауэ щытащ щIэ­ныгъэлI щыпкъэ, жыла­гъуэ, политикэ лэжьакIуэ цIэ­рыIуэ, КъБКъМУ-м и ректору илъэс куэдкIэ лэжьа, профессор, мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор Жэрыкъуэ Борис Хьэжмурат и къуэр дунейм зэрехыжрэ илъэс зэрырикъум. А махуэм ирихьэлIэу еджапIэ нэхъыщхьэм и пщIантIэм къыщызэIуахащ Жэрыкъуэм и фэеплъ сын.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Ягу къагъэкIыж

2013-10-31

 •   Политикэ залымыгъэм (репрессием) хэкIуэдахэм я щыгъуэ пэкIу дыгъуасэ ХьэтIохъущIокъуэм и жыг хадэм ит мывэм деж щекIуэкIащ. Абы щызэхуэсащ Лей зытехьахэм я хуитыныгъэр хъумэнымкIэ щыIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм хэтхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, Налшык къалэ администрацэм и лIыкIуэхэр, студентхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр

Зэкъуэтыныгъэрщ терроризмэм и бий нэхъыщхьэр

2013-09-04

 • 2004 гъэм Беслъэн къалэм дэт курыт школыр бзаджащIэхэм яубыдауэ щаIыгъым къэхъуа гузэвэгъуэм хэкIуэдахэм я фэеплъу иткIэ, Урысейм фокIадэм и 3-м щра­гъэкIуэкI Терроризмэм и бий зэкъуэтыныгъэм и махуэ. Абы теухуа щыгъуэ пэкIу дыгъуасэ щызэхэтащ Абхъазым и утым. Налшык къалэ администрацэм и жэрдэмкIэ зэхаша «Къэбэрдей-Балъкъэрыр террорым и бийщ» зэхыхьэм цIыху куэд кърихьэлIат, абыхэм я нэ­хъы­бэр щIалэгъуалэт.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ПэкIухэр