ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

СыхьэтиплIым зауэр къэхъеят

2016-06-24

  • Мы гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м илъэс 75-рэ ирикъуащ совет цIыху мелуан 27-м нэсым я псэ щата Хэку зауэшхуэр къызэрыхъейрэ. Налшык, «ЩIыхьым и мафIэ мыужьых» фэеплъым деж, пщэдджыжьым сыхьэтиплIым щекIуэкIащ «Фэеплъ уэздыгъэ» урысейпсо Iуэхум щыщ пэкIу.
  •  
  • Зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъым я щхьэр хуагъэщхъыну къекIуэлIащ цIыху куэд. Абы хэтащ КъБР-м и Парламентымрэ Правительствэмрэ я лIыкIуэхэр, жылагъуэ, дин лэжьакIуэхэр, хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм къикIахэр, зауэлIхэр, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэр.
  • — Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм къабгъэдэкIыу фIыщIэ фхузощI Хэкум папщIэ зи псэ зытахэм я фэеплъыр вгъэлъапIэу фыкъызэрыкIуам щхьэкIэ, — жиIащ Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм я ветеранхэм я Налшык къалэ советым и унафэщI Абдуллаев Мустэфа. — 1941 гъэм мэкъуауэгъуэм и 22-м Германиер Совет Союзым щэхурыпхъуэу къытеуат. Ипэ ита илъэситIым фашистхэм лъэгущIэт зыхуащIат Европэм и къэрал 11-м, цIыху мелуан 300-м, промышленнэ IуэхущIапIэ ми-ни 6-м щIигъу ятелажьэ хъуат. Ди къэралым къытеуа нэужьщ абыхэм зыкъыщащIэжар.
  • Дэ дытекIуащ совет зауэлIхэм я лIыхъужьыгъэ нэсым и фIыгъэкIэ, абы уасэшхуи щIэттын хуей хъуащ. Апхуэдэ хахуагъэ къагъэлъэгъуащ ди адэхэм, адэшхуэхэм, абыхэм я адэжхэм. Ахэр дигу илъын хуейщ игъащIэкIэ. Иджы мамыру дызэрыпсэум щхьэкIэ фIыщIэ яхуэтщIын къудейкъым, атIэ блэкIам дерс къыхэтхын, нэгъуэщI зауэ къэдмыгъэхъуным папщIэщ ахэр ди гум щIилъыпхъэр.
  • — Къэрал лъэщым зэрыщыщыр щIалэгъуалэм нэсу зыхащIэн, нэхъыжьхэм я пщIэр ялъытэн папщIэ, зауэм, ди адэшхуэхэмрэ абыхэм я адэжхэмрэ я хахуагъэм теухуауэ дызыщыгъуазэу хъуар едгъэщIэн хуейщ ди бынхэм. Нобэ екIуэкI Iуэхум щIалэгъуалэр къызэрекIуэлIами гугъэ дегъэщI ди япэ итахэр ящымыгъупщэну, ди Хэкум сытым дежи къыщхьэщыжын иIэну,- жиIащ Налшык къалэ администрацэм и унафэщIым и къуэдзэ Ульбашев Ислъам.
  • Пщэдджыжьым пшэплъ къыщищIым ирихьэлIэу шэху уэздыгъэхэр пагъэнащ. Удз гъэгъахэмрэ шэху уэздыгъэхэмрэ яIыгъыу пэкIум хэтхэр дакъикъэкIэ яхуэщыгъуащ зауэм хэкIуэдахэм. ПэкIуряухащ «Журавли» уэрэдымкIэ.