ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апхуэдэ гузэвэгъуэ зэи къремыхъуж

2017-03-11

  • Балъкъэрхэм кIэлъызэрахьа политикэ залымыгъэм ихьахэм я фэеплъ музейм деж (Налшык) гъатхэпэм и 8-м щекIуэкIащ лъэпкъым и хэкур зэрырагъэбгынэрэ илъэс 73-рэ зэрырикъум ехьэлIауэ къызэрагъэпэща пэкIу.
  •  
  • Нэщхъеягъуэ пэкIум кърихьэлIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, Правительствэм хэтхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я Iэтащхьэхэр, къалэхэм, къуажэхэм къикIахэр.
  • ПэкIур къыщызэIуахым ефэндым къызэхуэсахэм дыуэ яригъэщIащ а гузэвэгъуэм хэкIуэдахэм папщIэ. Абы и ужькIэ утыкур хуит хуащIащ литературэ-макъамэ композицэ зыгъэхьэзыра артистхэм. Музейм и гупэм деж иIэ утыкум щагъэува сценэм и экраным зэкIэлъхьэужьу къытридзэрт хэкур егъэзыгъэкIэ зрагъэбгынахэм, хамэщIым щыкIуэдахэм я цIэ-унэцIэхэр. А псори макъамэ гуузым щIэту екIуэкIырти, лъэпкъым игъэва хьэзабыр зыхуэдизыр нэхъри зыхыуигъащIэрт абы.
  • КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин къыщыпсалъэм къыхигъэщащ балъкъэр лъэпкъыр а гъэунэхуныгъэ шынагъуэм и щIыхьыр фIэмыкIуэду къызэрыхэкIыфар, кърадза удыным я акъылкIэ, я псэм и щыпкъагъымкIэ зэрыпэлъэщар. Утыкум деж къыщызэхуэсахэр дакъикъэкIэ щыму зэхэтащ, а гузэвэгъуэм и хьэлъагъыр я гумрэ я псэмрэ иджыри зэ зэпхидзу, апхуэдэ афIэкIа къэбгъэхъу зэрымыхъунум егупсысу.
  • Литературэ-макъамэ композицэр иуха нэужь, къызэхуэсахэм Мечиев Кязим и фэеплъым деж удз гъэгъахэр ягъэтIылъащ. ПэкIум и кIэухыу республикэм и унафэщIхэр музейм щызэхуэхьэсахэм еплъащ икIи абы щIэлъ хьэпшыпхэр илъэс къэс нэхъыбэ хъууэрэ зэрыкIуэр къыхагъэщащ. А экспонатхэм къыбжаIэр илъэс 13-кIэ хэкум пэIэщIэу псэуа балъкъэрхэм ятелъа бэлыхьхэм, цIыхухэм я щхьэ кърикIуахэм я закъуэкъым, атIэ лъэпкъым и къэралыгъуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщызэфIагъэувэжам и щыхьэт дэфтэрхэри куэду щыплъагъунущ.
  • Щэуей Ланэ.